Generelt kan det konstateres, at Odboerne var ganske lovlydige og der er i perioder var langt imellem, at myndighederne havde anledning til at rejse sager. Nedenfor er der vist én af de kilder, som kan belyse tvister og lovbrud rundt om i landet nemlig aviserne.
Her vises et eksempel fra 1788 på en god oversigt over bortløbne værnepligtige (reserve-mandskabet), som blev bragt i de landsdækkende aviser. Fra Odden sogn var der tale om 7 unge mænd, der var udeblevet fra sessionen.

På kant med loven

Udeblevet fra session eller militærtjeneste

Den tidligste oplysning vi har om en kriminel handling fra Odden sogn drejer sig om udeblivelse fra militærtjeneste. Danske Kancellis brevbøger om indre danske forhold har denne indførelse dateret 5/12-1619: Missiv til Lensmændene i nedennævnte Len i Danmark og Norge. Da nogle Personer, der ere blevne udskrevne som Baadsfolk i Kongens Tjeneste fra deres Len, nu uden Forlov ere rømte af Kongens Tjeneste, skulle de, saafremt nogle af disse bortrømte Personer opholde sig i deres Len eller i Egnen deromkring, lade dem tiltale og lade dem staa til Rette efter den over dem erhvervede Dom. Selv om ingen af dem findes i deres Len, skulle de dog gaa frem mod dem med Retten, lade dem gøre fredløse og siden straffe dem som saadanne, hvis de faa fat i dem. - I Jylland: (... 24). - I Sjælland: (... 8) ... fra Dragsholm Len Peder Andersen fra Yderbye, to Fanger, der blev hidsendte fra Draxholm, Peder Nielsen fra Hobro og Niels Lauritsen fra Grevinge, de to sidste udskrevne fra Yderbye 1619. ... Peder blev også kaldt Peder Andersen Skrædder og han var født noget tid før 1590, idet han først ses som fæster i Overby 1612-13 og siden i Yderby 1614-16.

Avisartiklens opsummering ovenfor af alle de efterlyste personer blev afsluttet med følgende salut: "Advares herved, i Følge de Kongel. Anordninger, uden nogen Forsømmelse at indfinde sig for den anordnede Extra-Session, som er berammet at holdes i Tudse den 15de Octobr. førstkommende, om Morgenen kl. 8, saafremt de vil undgaae at ansees og behandles, som Rømningsmænd, og de som have dem udi Tjeneste eller paa anden Maade huse og hæle dem undgaae Ansvar og Tiltale, efter allernaadigste Anordninger. Egeberggaard i Odsherred i Sædland, den 29de Septbr. 1788. J. Hansen".

Fra Odden kendes disse unge mænd, der udeblev fra sessionen. Det var en alvorlig sag, hvilket fremgår af artiklernes indledning.

"... efterskrevne Mandskab bortgaaet, uden at forsyne sig med de befalede Amtspasser..." og afsluttes med "... i hvilken Henseende de herved samtlig engang for alle tilholdes at forsyne sig med Amtspas, eller at komme tilbage til Lægderne forinden Februarii Maaneds Udgang, da de ellers tilligemed dem de tiene og opholde sig hos, tilforladelig kan vente at blive tiltalte og straffede efter 6te og 7de §§ i Forordningen af 22de Martii 1793. Anneberggaard den 23 Jan. 1795. Frans Wilhelm Trojel, Inspecteur og Forvalter ved Kongens Gods i Odsherred".

Mads Sørensen f. 1756 Yderby - efterlyst i 1788. Man vidste, at han opholdte sig i København. Ved et skifte efter hans morbror i 1790 tilføjes det, at han er gift og er bosat i København.

Niels Hansen f. 1762 Overby - efterlyst 1788 og 1792. Sidste kendte opholdssted var Hyllested Præstegård i Vester Flakkebjerg Herred, Sorø amt.

Ole Nielsen f. 1765 Yderby. Han var ikke i Odden ved FT 1787 og året efter blev han efterlyst som bortrejst fra godset til København uden pas og tilladelse. Han returnerede og bosatte sig i Yderby nr. 15 ifm. udskiftningen 1792.

Peder Jensen f. 1767-1770 Yderby - efterlyst 1795. Det oplyses, at han da var 25 år og født i Yderby og havde gl. løbenummer 322 og nyt løbenummer 293 i lægde 8 Højby sogn. Opholdssted oplyses at være København. Det tilføjes, at han er rekrut ved K.D.R. (kgl. danske regiment). Eneste Peder Jensen født på den tid var født 1767.

Peder Corneliussen f. 1767 Overby (søn af en skibskaptajn Cornelius Krabbe fra Amager, hvis videre skæbne ikke kendes). Ved FT 1787 opholdt han sig i Vallekilde og han blev konfirmeret her i 1788. I årene 1788-1795 blev han efterlyst flere gange i aviserne, idet han var bortrejst fra godset uden pas og tilladelse. Man vidste dog, at han opholdt sig på Sejerø. Han blev siden gårdmand på Sejerø og døde her i 1828.

Michel Larsen f. 1768 Yderby - efterlyst 1788 og 1792. Man vidste dog, at han opholdt sig på Sejerø. Han returnerede til fødesognet og sås dér som fadder 1797-1800.

Mads Hansen f. 1769 Yderby - efterlyst 1788, 1792 og 1795. Sidste bekendte opholdssted oplyses at være Falkoner Gaarden ved København i 1792, og det tilføjes, at han ved Extra-sessionen er udtaget som reserve landsoldat. Året efter i 1793 blev han udtaget som husarrekrut.

Jørgen Larsen f. 1771 Yderby - efterlyst i 1788. Han var da 17 år gammel og havde taget ophold på Sejerø. Han returnerede dog til Odden; blev trolovet her i 1795 og bosatte sig senere i Stenstrup, Højby sogn.

Peder Larsen f. 1782 Yderby - efterlyst 1795. Han var kun 13 år, men var taget over til Sejerø. Hans præcise fødselsår, familiesammenhæng og videre skæbne - måske på Sejerø? - kendes ikke.

Niels Olsens (Overby) sessionspas fra 1754, der er bevaret i Landsarkivet.

Niels Olsens (Overby) sessionspas fra 1754, der er bevaret i Landsarkivet.

Stavnsbåndet

I den lange periode mellem 1733 og 1788 var der indført stavnsbånd i Danmark. Det blev indført efter ønske fra godsejerne, der manglede arbejdskraft og militæret, der havde brug for folk til militærtjeneste og det betød, at mænd i alderen 6-36 år var bundet til det gods, hvor de var født. Stavnsbåndet er bedst beskrevet for den mandlige del af befolkningen, men fra godsernes indberetninger fremgår det, at også pigerne kunne finde på at forsvinde fra godserne uden tilladelse.

Anders Nielsen f. 1728 Overby, Odden sogn, d. dec. 1804 Overby Fattighus og begravet 19. december. Han har formentlig været ude og sejle i mange år, da det eneste andet spor vi overhovedet har af ham er fra en indberetning 1753 fra godserne om bortrømte mands- og kvindepersoner. Heri nævnes Anders Nielsen, Owerbye, som bortrømte 1749 uden pas. Han "siges at være paa Amager", og han var "da tienende i Nyekiøbing". Da han døde var han enkemand, men hustruens navn kendes ikke.

Mads Michelsen f. ca. 1730. Tjente først i Ebbeløkke, men forsvandt herfra 1751. I oversigten fra amtet bemærkes, at "skal være ude af Riget, men vides ikke hvor".

Mads Olsen f. ca. 1730. Rejste fra godset uden tilladelse. Tjente præsten på Sejerø, og herfra kom der melding om, at han ville komme tilbage til godset "saafremt han requireres". Han returnerede dog ikke til Odden sogn.

I en oversigt over undvegne personer 1746-53 i Dragsholm Amt, dateret 28/2- 1753 omtales Hans Olufsen (f. 1729) og Lars Larsen (f. 1724) med noten "vides ikke hvor er". I præstens (Trochmanns) indberetning 18/2 uddybes forklaringen: "begge tienende i Ebbelÿcke i Høÿbÿe Sogn og undvigt i fior...". I følge reserverullen 1751 tjente Hans dette år hos unge Lars Olsen, Overby. Samtidigt oplyses det, at han var 22 år gl. og født i Overby.

Lucie Larsdatter f. 1732 (Lumsås, Højby sogn?) rømte fra Anneberg Gods i 1750, men man vidste at hun tjente i Odden i 1753. Hun blev i Odden og blev 1757 gift med husmand Hans Nielsen i Yderby. De fik 9 børn 1758-76 og Lucie døde i 1779.

Fra Anneberg Gods blev det i 1753 indrapporteret, at Ellen Sørensdatter "som i 1752 bortrømte uden Pas" vides at tjene i Odden sogn på Kongens Gods - hos Ole Madsen". Der er tale om gmd. gamle Ole Madsen (1712-1792) i Overby og hans tjenestepige Ellen. Der er på nuværende tids-punkt ingen viden om hendes fødselsår eller videre skæbne, men udover et sandsynligt fadder-skab 1758 (hvor det blot nævnes, at Ole Madsens tjenestepige stod fadder), så er der ikke andre spor af hende i Odden sogn.

Begangne lejermål og anden utugt

Generelt var ægteskabelige sidespring (eller andre hændelser, der kom ind under lejermål) sjældne i det gamle Odden sogn. Kirken og hele samfundet så meget strengt på dette og synderne måtte stå offentligt skrifte i kirken; betale bøder og i nogle tilfælde afsone en fængselsstraf på vand og brød.

I dette afsnit beskrives alle de sager, der omfatter kirkens definitioner af utugt m.v. Eksempler kan udover ægteskabelige sidespring fx. være for tidligt fødte børn; problemer med at udpege barnefaderen; samkvem inden trolovelse/vielse var en realitet eller tyende, der begge ugifte ender med at begå lejermål.

Ordnet efter årstal for forseelsen:

Merthe Michelsdatter. Et tingsvidne - udskrift fra retsbogen - fra 16/5-1663 er bevaret i kontri-butionsregnskaberne 1662-1680. Fire vidner (heraf 3 fra Yderby) er indkaldt, og det oplyses, at hun ikke har formue eller midler udover 4 Rigsdaler til at betale hendes lejermålsbøder. Niels Lauritsen, Yderby, tilbyder at betale (for hende) hurtigt, hvilket accepteres.

Lucie Larsdatter (1695-1768). Hun er også nævnt nedenfor under årstallet 1732.
En indførsel (pag. 73-79) i Odsherred Godsregnskaber vedrører en fremstilling for birkefogeden ved Dragsholm Birketing (retten) 25/10-1726, hvor det bl.a. oplyses at "Ludtzie Larsdatter paa Odden i Ofverbye ... alle har begåed Leyermaal i Høybye Sogn". Tre piger blev fremstillet denne dag for at svare på spørgsmål om de begåede lejermål. Løjtnant Succow kom til hendes undsætning og tilbød for retten at ville betale hendes bøde, såfremt hun ikke kunne. Retten konkluderede imidlertid, at hun ikke var lovlig indstævnet og at hun derfor ikke kunne tilkendes at skulle betale nogen bøde - ej heller sagens omkostninger.

Ole Hansen (1696-1746), gårdmand i Yderby. I januar 1729 attesterer sognepræsten Anders Grønberg, at Ole Hansen gårdmand og ægtemand i Yderby i 1728 har begået lejermål med sin tjenestepige Else Michelsdatter, og at dette var det eneste registrerede tilfælde i sognet dette år. Det var en alvorlig sag, og der faldt dom i sagen, så han måtte af med en stor bøde på 4 Rd. 52 Sk. hvilket fremgår af godsregnskaberne [pag. 261].
En afskrift af dommen er bevaret i godsregnskaberne [pag. 263]: "Kongelig Majst. Birkefoged ved Draxholms Birch Jesper Kiærulf og Christen Nielsen Synderslew byskriver udi Nyekiøbing og Bircheskrifver ved bemeldte Birch i Aadsherridt, giør vitterligt at Aar 1728 d. 10. December var mødt for Retten Ædle Hr. Forvalter Bang, og beviste med 2de Kaldsmænd nemblig Peder Nielsen i Høybye og Jens Søfrensen af Ellinge, lovligen med 8de dages Varsel til i dag at haffer indstævnet Olle Hansen Gaard og Ægtemand i Yderbye i Odboe Sogn til Draxholms Birketing, for det Leyer-maal som hand med Else Michelsdaatter hafver begaaed, og hvorfor hand d. 7. November sidst-afvigte stod Skrifte i Aadens Kirke, til Spørsmaal at svare og Dom at lide. Dend indstævnte mødte og ej haffde noget imod Stævnemaalet at indvende. (Han) efter Spørsmaal tilstod Kald og Varsels Indhold. Hvorefter Hr. Forvalter Bang satte i rette at bemeldte Olle Hansen i Anledning af hands egen Tilstaaelse paa Retten, bør paa denne hands Forseelse efter Lovens 6de Bogs 13de Cap. 1ste og 24de Art.at straffes, Dom indstilles til Dommeren, og derefter er Dom begierendes. Dommeren afsagde strax Dom, som lyder ord til andet saaledes; Dom afsagt imellem Hr. Forvalter Bang, Contra Olle Hansen Gaardmand i Yderbye for begangen Leyermaal efter Tiltale, Giensvar og denne Sags Beskaffenhed blef saaledes kiendt. Som den indstævnet Olle Hansen self paa Retten har tilstaaed at have udi sit Ægteskab begaaet Leyermaal med Else Michelsdaatter, og derfor og udstaaet Kirkens Disciplin, saa i anledning af Hans Kongl. Majsts allernaadigste Lov, og de af Ædle Hr. Forvalter Bang deraf alligerede Articuler, tilfindes Olle Hansen at betale efter Lovens 6de Bogs. 13de Cap. 24de Articul, og at straffes paa sin yderste Formue, naar først Hans Majts Prætentioner med Gaardens Brøstfældighed og befattningen med videre efter Forordningen blifver fratagen. Hr. Forvalter Bang begierede Dommen beskreffen med aller(ford)eligste, som og Retten Consenterede; at alt forbemeldte saaledes er passeret, testerer vi underskrevne med vores Hænder og Forseiglinger. Datum Draxholm Birketing i Aadsherridt ut supra - Kierulf og Christen Nielsen Synderslew". Han blev således straffet på sin yderste formue kun med fradrag for de nødvendige udgifter til gårdens vedligeholdelse! 
Senere ser vi i godsregnskaberne, at hendes far Michel Andersen i Yderby "... ligesaa for hans Daatters Leiermaals Bøde som han har cazoret for..." har 1 Rigsdaler i restance.

Christen Pedersen (f. før 1712-?) og Lucie Larsdatter (1695-1768).
Den 17. februar 1732 blev hendes uægte søn Jeppe døbt i Odden kirke. Nogle måneder senere den 20/7 blev hun absolveret i kirken og udlagde der ungkarl Christen Pedersen, der var "Vogter af Profession" (måske menes vægter?) "men hvem hand var viste hun iche". Hun forblev ugift og endte sine dage som protokolleret fattig.

Hr. Henning Knudsen Trochmann (1693-1766). Sognepræst i Odden 1734-1766.
Præst i Odden sogn 8/9-1734 (ordineret 1/12) til sin død. Kaldet indført i Danske Kancelli, Sjæl-landske registre 1733-35, pag. 468. Dog var han suspenderet i en kort periode fra hans søns fødsel 29/8-35 til 4/11-35, da hans hustru nedkom for tidligt efter brylluppet, men han fik oprejs-ning og lov til at forblive i embedet. Biskoppen bemærkede i sin skrivelse til Kancelliet, at det ikke var første gang, at supplikanten havde begået utugt, og han anbefalede, at indtægterne i perioden skulle gå til hans vikar.
Trochmann skrev til Kancelliet 3/10-1735 og bad om oprejsning (Danske Kancellis Supplikproto-koller 1705-1795, nr. 611). Forklaringen var at skiftet efter den forrige præst blev forsinket 3 måneder og derfor måtte vielsen udskydes. I supplikprotokollen er det faktisk indført, at kongen resolverede, at han skulle være suspenderet i et år, men i realiteten gik der kun 3 måneder, inden han kunne genoptage sit hverv. I den periode hvor han var suspenderet, er der kun indført én dåb og én trolovelse i kirkebogen. Det vides ikke, hvem der var hans afløser i perioden, men præsten i Højby sogn kunne være et godt bud.
Sagen er også indført i Danske Kancelli, Sjællandske registre 1733-1735, (fane 425), pag. 866.
Wibergs præstehistorie skriver i kortform: DanKir bd. 4, s. 2103 (se nedenfor). 10. 8/9 1734, o. 1/10, Henning Knudsen Trochmann af Skaarup-T., f. 3/2 93; St. Od. 16; C. 16/3 24, n.; 1 ~ 35 F. E., død 7/9 43; 2 ~ Skamstrup */7 46 Karen Lauritsdtr. Jordhøy af Ude- og Oppe-Sundby, død 12/12 87; see H. Thonebye i Nykjøb.-R.; [død 20/9 1766; han blev suspenderet 35 af den sædvanlige Grund; fik Opreisning 4/11 35; gav 65 Oblatæske til K. 

Niels Svendsen Ravn (f. ?) og Maren Pedersdatter (f. ?)
Ved en dåb 1742 oplyses: "havde en fremmet Tiggerqvinde sit Barn i Kirken som - - - og holdt - - Fi... tillige? var? en Aftachet Soldat ved Navn Niels Svendtzen Ravn. Quindens Navn er Maren Peders-datter hund? den er aflet - Datter den blev kaldt Karen og bemeldte Soldat udlagt til Barnefader. Ane Matzis frembar det til Daaben efter Prædiken og vare Vidner Michel Rasmussen, Hendrik Jensen, Jørgen Søvrensen og Kirsten Jørgens".

Mads Jeppesen (før 1713-1767) og Kirsten Willumsdatter (f. før 1724-?)
Hun blev publice absolveret i 1744 i Odden kirke og udlagde Mads som barnefader.

Hans Larsen (1741-?) og Anne Michelsdatter (1737-1765).
Iflg. kirkebogen fødte hun et dødfødt uægte pigebarn d. 6. oktober 1765, hvorefter hun selv døde nogle få dage efter fødslen. Der er ingen oplysninger om, hvem faderen var. Imidlertid passer dette fint med oplysningen om landsoldat Hans Larsens begangne lejermål dette år, hvor oplysningen om at mor og barn døde i barselssengen nævnes.
Hun var fra Yderby, mens han var fra Overby og han tog ophold i Ordrup, Fårevejle sogn.

Anne Nielsdatter (1743-1814) og Cornelius Krabbe (født Amager).
1768: "Udlagdes i Præstens Huus og i overværelse af Degnen og Medhielperen Lars Pedersen, Anna Nielsdatter, som hertil Sognet var kommen sidste Martini og i afvigte Decb. Maaned havde født et uægte Barn, til dets Fader en Skibs Capitain, ved nafn Krabbe fra Amagerland. Hun tiente i Sommer paa Rørvigs Toldsted, hvor hun og havde ladet sig besvangre. Efter seneste udgangne Kgl: allernaadigste Forordning af 8. Jun. 1767 ere saadanne folk blevet fritagne fra at udstaae Kirkens Disciplin, og derimod tilholdne, foruden de sædvanlige Leyermaals Bødder at erlægge, at udstaae 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, medmindre de vil betale i det Danske Cancellie 10 Rsd. for Kongl. Allernaadigst Dispensation strax efter at Præsten havde døbt hendes Barn /: vid. supr. :/ angav han det skriftlig for hans Excelænse Höyvelbaarne Hr. Skifte- og Amt: Mand von Barner paa Wedbyegd.".

gl. Hans Pedersen (1726-1799) og Merthe Jensdatter (1744-?).
Han blev indberettet i december 1775 for at have begået lejermål med hans tjenestepige "Marthe Jensdatter fra Hønsinge". Han blev udlagt som barnefader til den dreng hun fødte 9.maj. Det bemærkes, at det skete mens hans kone var gravid, og at hun siden nedkom med et dødfødt pigebarn den 3.august.
Det oplyses at hun var fra Hønsinge, hvilket ikke umiddelbart passer med hendes formodede oprindelse fra Odden (som datter af Jens Larsen), men måske var hun først ude og tjene i Vig sogn, og siden kommet retur til Odden efter at have tjent i Hønsinge?

Michel Larsen (1758-?) og Dorthe Jensdatter (1764-?).
De blev indberettet i 1786 for begået lejermål. Det blev da oplyst, at han var landsoldat og tjente hos Gmd. Lars Michelsen, Yderby, hvilket også blev nævnt ifm. dåben af deres søn Lars.
De blev gift 24/6-1792 i Odden kirke. Præsten tilføjede denne tekst: "... som tilforn hafde i uægtelige aflet et Barn i 1786". De giftede sig således 6 år efter, at de havde fået et uægte barn.

Jørgen Larsen (1771-1838) og Karen Nielsdatter (1767-1831).
Udskrift fra kirkebogen (henvisning under absolverede): "Torsdagen d. 23de Julÿ mødte i Præste-gaarden for Præsten og hans Medhielpere Jørgen Larsen og Karen Nielsdatter begge af Overbye, som tilforn d. 6 Maÿ haver ... Trolovelse tilsammen, med Begiæring at deres forbemelte Trolovelse maatte ophæves, formedelst en ... dem begge (Tilsammen) misforstaaed, og tilstodes da begge at de med fælleds Samtÿkke vilde have Trolovelsen ophævet, det da med deres Hænders Under-skrift stadfæstede, saa at denne Trolovelse da ...lades fra (nu) af ophæves, at de ikke (mere) i denne Henseende skulle være hinanden vedkommende, eller kunne søge Ægteskab med hver-andre uden Kongelig allernaadigst Tilladelse. Jørgen Larsen, Karen Nielsdatter. Saaledes være passeret bevidner Sognepræsten og Medhielperne. Westergaard. Niels Pedersen. Peder Michelsen".
Ved ophævelsen af trolovelsen 1795 noterede præsten, at de begge var af Overby. Han kan derfor have tjent dér, for ved trolovelsen den 6.maj noteredes han som ungkarl af Yderby. Da sønnen Niels senere blev født/døbt i september samme år, noteres det, at Jørgen var skrædder og igen opholdt sig i Yderby. De blev begge indberettet for begangen lejermål i 1795, da de nogle måneder senere fik et barn og altså i sagens natur uden at være gift. Det blev da bemærk-et, at de var "fattige unge". Karen har med andre ord allerede været gravid, da trolovelsen blev ophævet. Begge blev sendt til afsoning nogle år senere i 1797, hvilket typisk var 8 dage på vand og brød.

Hans Andreasen (ukendt fødsel/død) og Bodel Jensdatter (1766-?).
De blev indberettet i 1796 for at have begået lejermål. Barnet blev døbt Anna Dorothea.
Han tjente da hos sognefogeden Peder Sørensen i Overby.
Begge blev sendt til afsoning 1798, hvilket typisk var 8 dage på vand og brød. Forinden afson-ingen var de blevet gift i Højby kirke (selvom begge noteres at være fra Overby) - sikkert for at komme lidt på afstand af begivenhederne i Odden.

Christen Hansen (1758-1797) og Sidse Jensdatter (1777-?).
De blev indberettet for begangen lejermål i 1797. Han afgik dog ved døden kort tid forinden. Han blev siden udlagt som barnefader for Otte Christensen født senere på året 13/6-1797. Sagen var ikke glemt, og da Otte fyldte to år, blev Sidse sendt til afsoning i 1799, hvilket typisk var 8 dages fængsel på vand og brød.

Michel Olsen (1778-1831) fra Yderby og Inger Kirstine Rasmusdatter f. 1774 Kundby sogn blev ligeledes indberettet i 1797. De var hhv. 19 og 23 år gamle og forholdet resulterede i et uægte barn Sidse Michelsdatter f. 5/12-1797.

Sager på Dragsholm Birketing

Her beskrives de blandede sager, som blev behandlet på birketinget.

1723 - 12. november-10. december
Sagens parter: sognepræst Anders Grønberg, Odden mod husmand Michel Larsen, Overby.
Kendelse: Michel Larsen blev dømt til at betale 3 års manglende stolestadepenge for årene 1721-23.

1724 - 21-28. januar
Sagens parter: sognepræst Anders Grønberg, Odden mod gmd. Hans Michelsen, Yderby for 2 års manglende tiende (høns, æg og bistader) til præsten.
Kendelse: disse sider mangler i tingbogen

1724 - 16. juni
Vidner blev afhørt om Anders Olsen og Jens Jeppesen, der begge var undveget fra godset for hhv. 2 og 5 år siden.

1724 - 8. september - 20. oktober
Sagens parter: snesevis af gård- og husmænd i Odsherred indstævnet for manglende betaling af restancer til Hans Holm af Nykøbing og boet efter Anne Thomasdatter Læsøe, herunder Hans Olsen og Jeppe Madsen, Overby og Peder Andersen, Yderby.

1724 - 1. december
Udmelding af skønsmænd til at syne skovene i Odsherred. Man lod 4 mænd fra Odden (der var helt uden skove) stå for synsforretningerne - Michel Larsen, Lars Mortensen, Niels Larsen og Jeppe Michelsen alle af Yderby.

1725 - 2-9. marts
Auktion over en strandet båd ved Yderby, hvis ejer ikke var fundet, efter at den havde ligget der i 1 år.

1726 - 25. oktober - 6. december
Tre kvinder indstævnet for begangen lejermål, herunder Lucie Larsdatter fra Overby.
Der sker et skifte af dommer i sagen, og da han ikke kender sagen, blev der ikke afsagt dom om de manglende betalinger af bøderne.

1727 - 21. september
Sagens parter: sognepræst Anders Grønberg, Odden mod Mons. Herluf Kiær, Ulkerup.
Kendelse: ... at som Stevnemaalet iche efterleves Maade og Befalling var indretted, henvises Sagen til nye Stefnemaal om Hr. Grønberg saa behager.

1728 - 28. oktober
Sagens parter: Ole Hansen, Yderby
Påstand: begangen Leyermaal med Else Michelsdatter
Kendelse: bemeldte Olle Hansens Handling af hans egen Tilstaaelse her for Retten, bør for denne hands Forseelse efter Lovens 6te Bogs. 13de Caps. 1te og 24de Art. at straffes, som indstilles til Dommeren, og er der efter Dom begieredes. ... Dom afsagt ovfer Olle Hansen i Yderbye.

1729 - 25. september
Auction over noget in Ao 1727 af Stranden opdrevne Vrag… No1 En Deel af Stranden opdrefvne Vrag… liggende udi Michel Nielsens Gaard i Yderbye hvilket ej i Støckvis kand specificeres og solt til Michel Nielsen i Yderbye for 2 [Mark] 1 [Skilling].

1732
Sagens parter: provst Nygaard i Højby og pastor Grønberg på Odden.
Påstand: de to præster bør straffes for at have taget imod to bortrømte mænd fra Anneberg Gods og for Grønbergs vedkommende ovenikøbet at have taget den unge mand i hans tjeneste.
Sagens afslutning kendes ikke pt.

1734 - 15. oktober
Sagens parter: Sr. Peder Jensen Schaarup i Nykøbing og degnen i Overby Willum Mariager.
Påstand: degnen har en ubetalt regning på 28 Rigsdaler.
To kaldsmænd Michel Larsen og Ole Madsen af Overby var mødt frem, men der var intet spor af degnen, som derfor blev tilsagt at møde 14 dage senere. Heller ikke her mødte degnen frem. Det hele gentog sig 26/11.

1735 - 18. november
Efter Kgl. Forordning skal der udpeges mænd i alle sogne til at finde og besigtige alle sogneveje (både landeveje og mindre veje) og broer i Odsherred.
Odden Sogn: efter ser deris Egne Veje som der tilhører. Dertil opmelt som formand, Niels Bernt-sen i Yderbye, Hans Michelsen Enches søn, Mads Bladsen i Overbye og Ole Michelsen ibd.

1735 - 2. december
Fremkom de i Dag, 14de Dage udmeldte Mænd til Veje og Broer udi alt her under Retten sorte-rende District og i Retten indleverede deres Text (Bilag?). Deris skriftlige … som de begierede læst paa … og i Acten tilført hvorefter alle forbemeldte Mænd aflagde deris Ed efter Loven at de hafer … og besigtiget Veje og Broer saaledes som deres afsigt omfor…

1736 - 17. februar
Sagens parter: Mons. Peder Jensen Schaarup handelsmand i Nykøbing mod et stort antal gård- og husmænd i Odsherred. Heriblandt Jens Andersen, Yderby og fra Overby: Ole Michelsen, Anders Jensen, Jep Madsen, Niels Lauridsen og Ole Nielsen Husmand
Påstand: manglende betalinger
Afgørelse: Efter at Kald og (Navne) var afh… blef de indstefnte paa raabt, men som de fleste iche var møt, begærede Mons. Schaarup Sagens anstand til idag 14 Dage, med forelagte … vedkom-mende … til at indfinde sig.

1736 - 2. marts
Samme sag som ovenfor.
Afgørelse: Flere af de fremmødte oplyste, at de ikke skyldte Sr. Schaarup penge, og én oplyste endda, at det var Schaarup, der skyldte indklagede penge. Der kom 14 dages udsættelse, så Sr. Schaarup kunne samle og fremlægge dokumentationer.
Sagen fortsatte 16. marts og 6. april, men tilsyneladende har dokumentationen ikke været i orden. Sagens afslutning er ikke fundet.

1736 - 18. maj
Kongl. Majsts. Skovridder ædle Mons. Kleppenich mødte for Retten og begierede at denne vilde behage at opmelde 4de uvillige Mænd for at siune og besigtige hvor mange Stormgierder, grøfter samt pile der er sat og her færdigt paa Kongl. Majsts. Gods i Aadsherret ... Til at siune gierder og grøfter i Odens Sogn opmeldes af samme Sogn, som formand Otte Madsen og med følgers Niels Larsen begge af Overbye, samt Michel Nielsen og Michel Persen af Yderbye, hvilke alle haver at tage deres Taxt hos … og foretage deres Forretning saaledes at de i Dag 14 Dage her inde Retten kand giøre deres afsigt. (Taksationerne blev læst for retten den 1. juni).

1736 - 1. juni til 10. august (4 retsmøder)
Sagens parter: Kongl. Majst. forvalter Niels Bang mod degnen Sr. Mariager og 4 bønder af Overby - Otte Madsen, Niels Larsen, Ole Michelsen og Jeppe Madsen.
Påstand: degnen har på vegne af bønderne skrevet en grundløs klage mod forvalteren. Bønderne erkendte klagen, men mente at degnen havde skrevet flere ord ind i klagen, som ikke var blevet dikteret til ham.
Afgørelse: To bønder erklærede, at beskyldningerne mod forvalteren ikke var rigtige, og to af dem valgte at bøde til fattigkassen. Degnen betalte også til fattigkassen og lovede aldrig at formulere en sådan fejlagtig skrivelse igen. De to sidste bønder bestred, at de skulle have gjort noget forkert og ville ikke erklære sig hverken skyldige eller uskyldige, hvorefter sagen blev optaget til doms.

Øvrige kilder med oplysninger om sager på kant med loven

1639 Danske Kancelli 22/4-1639 Missiv til Mogens Pax til Eriksholm, Embedsmand paa Holbæk Slot, Frederik Parsberg til Vogenstrup, Otte Brahe Pedersen til Torbenfeldt og Sigvort Urne til Raarup, Befalingsmand paa Roskildegaard.
Der er opstaaet Trætte mellem to Byer Odsherred i Dragsholm Len, nemlig Lomsaas og Ofverbye, om et Overdrev, som Ofverbye og Ebbeløche Mænd tilholder sig. Denne Sag er blevet forfulgt ved en lang Proces ved Herredsting og Landsting, skønt først 8 Mænd har været paa Aastederne og gjort deres Afsigt. Lomsaas Mænd beklager sig over, at de hverken har Lod eller Del sammen med Ofverbye og Ebbeløche Mænd i fornævnte Overdrev, uanset at det er blevet bevist for dem med et Tingsvidne, der er udstedt 1532, at Lomsinge Mænd i hundrede Aar og mere ukæret har haft sam-me Overdrev til deres Kvæg. Disse 8 Mænds Afsigt har de indstævnet til Landstinget, og Lands-dommeren har da henvist Sagen til gode Mænd. Lomsinge Mænd har derfor begæret Kongens Befaling til Adressaterne om, at de skal begive sig til Aastederne og undersøge, om de 8 Mænds Afsigt er saa lovlig, som den bør være, saa at den bør staa ved Magt. Der gives Adressaterne Befaling og Fuldmagt til med det allerførste at begive sig til nævnte Aasteder, forlige de muligt om nævnte Overdrev opstaaende Tvistigheder i Mindelighed eller afgøre dem ved endelig Dom og give deres Afgørelse beskrevet. Hvis nogen af dem paa Grund af lovligt Forfald ikke kan møde til den bestemte Tid, skal de mødte have Fuldmagt til at tiltage en anden god Mand i hans Sted.

1753 Husmand Michel Olsen (1700-1756), Overby, var med ved bjergningen af et skib, som var grundstødt ved Odden 5/1-1753. Han faldt for fristelsen til at tage et par sko med sig hjem, og det betragtede Retten som tyveri. Den 30/4 blev han derfor kagstrøget i fængslet, og fange-fogeden fik 1 Rigsdaler for ulejligheden med at piske ham.

1779 Den 22/9 sendte bymændene i Odden en klage til Holbæk amt over bymændene i Lumsås, da de havde lukket den gamle landevej mod København og andre købstæder.

1781 Den 27/3 meddelte byfoged Mantix i Nykøbing, at man havde anholdt to "omløbere" med 3 børn i Odden sogn. Strejfende tiggere var ikke tilladt i samfundet.

1789 Den 27/3 meddelte inspektør Trojel på Anneberggård amtet, at man havde modtaget to anmeldelser om ulovlig fældefangst og krybskytteri, hvor Yderby mænd og to ungkarle fra Overby skulle være involveret. I den ene sag fra 14/1 var der fundet en harefælde i en kålhave i Tolsager (Asnæs sogn) og i den anden sag fra 12/1 var der tale om en mistænkt krybskytte på den Kgl. Vildtbane i Odsherred. I begge sager fandt man ikke beviser mod mændene i Odden.

1791 Den 23/11 indsender skoleholderen Gottschalk en anke til amtet om, at Overbys bønder ikke sender børnene i skole; ikke vil hente sand til renholdelse af skolegården og ikke vil bringe ham tørv i de kurve, som han ellers for egen regning har anskaffet.

1797 Samtlige beboere i Odden underskrev en klage til amtet 16/6 om, at "Ebbelykkes bymænd har fragravet en almindelig vej langs stranden, som ikke kan undværes, da den anden vej der løber over bakken er på mange tider inpassabel".

1798 Den 26/9 klager gmd. Mads Nielsen i Yderby over, at hans naboer ikke vil tillade ham at komme ind og gøre brug af det tørveskær, som var anvist til ham ved udskiftningen.

Del siden

Tyveri


Regnskaberne for 1. Sjællandske Rytterregiment har en fortegnelse dateret 9/2-1700 over de rytterbønder, som ikke har kunnet betale løn for deres tjenestefolk. Hos Peder Larsen i Overby er der registeret en tjenstekarl og en tjenestedreng. Sidstnævnte oplyses at "sidde i stokhuset". Denne henvisning til Stokhuset er interessant, da det refererer til en straffeforanstaltning (oftest i militære arresthuse), hvor fangernes ben blev anbragt ved anklen i udskårne huller i en bjælke eller stok - eventuelt i en gabestok. Både bønder og militære fanger blev anbragt i stokhuset i København (oprettet 1670), og han er nok blevet ført til København, da der ikke kendes stokhuse i Odsherred. En hyppig årsag til indsættelse i Stokhuset var tyveri, men om det var tilfældet her vides ikke pt.