Livet kredsede omkring kirken

Mindetavle i Odden kirke. Teksten lyder: Her hviler Den i Livet Welædle og Dÿdziirede Anna Helene Trochmann. Föd i Oddens Præstegaard den 28. Febr. 1738. Kom i Ægteskab med velærværdige Hr. Hans Thonebye Sogne Prest til Nÿkiobing og Rörvig den 19. Maj 1756. Var Moder til Tvende Sönner og een Daatter. Levede i Troen og döde i Herren, i Barsel-seng her hos sin Fader Hr. Trochmann, den 16. Maj 1759. Gammel, 21 Aar, 2. Maaneder og 16. dage. Farvel, Hiertelskte Siel' Du kommer ei til mig, Lev vel höisalig Siel'. Jeg komme skal til Dig. Hr. Thonebÿe.

Mindetavle i Odden kirke. Teksten lyder: Her hviler Den i Livet Welædle og Dÿdziirede Anna Helene Trochmann. Föd i Oddens Præstegaard den 28. Febr. 1738. Kom i Ægteskab med velærværdige Hr. Hans Thonebye Sogne Prest til Nÿkiobing og Rörvig den 19. Maj 1756. Var Moder til Tvende Sönner og een Daatter. Levede i Troen og döde i Herren, i Barsel-seng her hos sin Fader Hr. Trochmann, den 16. Maj 1759. Gammel, 21 Aar, 2. Maaneder og 16. dage. Farvel, Hiertelskte Siel' Du kommer ei til mig, Lev vel höisalig Siel'. Jeg komme skal til Dig. Hr. Thonebÿe.

Kirken udgjorde et helt grundlæggende ud-gangspunkt for livet i de gamle sogne, og alene det faktum at de gamle kirkebygninger står endnu efter 1000 år rundt om i det danske landskab vidner om, hvor vigtigt disse steder har været for sognelivet og vores forfædre.

På de følgende sider præsenteres først nogle biografiske detaljer, der er fundet om præster-ne; dernæst en gennemgang af de oplysninger, der er indsamlet om degnene i sognet. Siden følger en analyse af kirkebøgernes oplysninger krydret med uddrag og anekdoter og endelig lukkes døren op til de andre arkivalietyper, som udsprang af præsternes virke fx. sognekalds-bogen (Liber Daticus), fattigprotokollen og de mange indberetninger til lensmænd og amt-mænd og til centraladministrationen.

Sognepræster og degne

Oversigt over sognepræster (Odden kirke)

Oversigt over sognepræster (Odden kirke)

I Odden kirke hænger disse tavler, som viser en oversigt over præsterne ved kirken siden Reformationen (1536).

Præsterne har naturligvis efterladt sig en rig-holdig skat af arkivalier, da det selvsagt var sognets vigtigste person, som udover at stå for et væld af kirkelige handlinger også stod som myndighedsperson ifm. indberetning af alle de oplysninger, som blev efterspurgt fra Kongen og Centraladministrationen.

Blandt de arkivalier, som præsterne stod bag kan nævnes kirkebogen; liber daticus (præste-kaldsbogen); fattigprotokollen; indberetninger om mandtal ifm. skatteopkrævninger og indberetning af bortløbne personer - for blot at nævne nogle.

I det følgende bringes en række oplysninger om hver af præsterne, som er noteret ifm. slægts-forskningen, men den interesserede vil kunne finde endnu flere data og oplysninger om præsterne i personarkiver, bispearkiver o.a. kilder.

Bemærk også denne bog, der er nævnt i kildeoversigten, da der her bringes en lang række detaljerede oplysninger om de gejstlige m.fl. i Odden sogn:

C.F.Nielsen 1878: Biografiske Efterretninger om Gejstligheden og Lærerstanden i Oddens Pasto­rat. Bogen omhandler provster, præster, degne, skolelærere m.fl. og er baseret på præsternes bevarede korrespon­dance, indberetninger til bisper, officielle udnævnelser og lignende materiale. 

Del siden