Statistik omkring levealder

Det er ikke overraskende, at den gennemsnitlige levealder i Odden sogn var lav, når man sammenligner med nutidens forhold. Der kendes ikke studier omkring levealderen for andre sogne i Odsherred i den periode forskningen her koncentrerer sig om (1400-1800), så oplysningerne i dette afsnit må indtil videre stå alene.

Det vil være en afbalanceret beskrivelse at fastslå, at man havde nået en høj alder, hvis man blev 75 år gammel, og at man var meget gammel, hvis man førhen nåede en alder af 85 år.

Rekorder for mænd

Sonnebold Andersen
90+ år
f. før 1540 Odden sogn, d. ca. 1631 Yderby
Fornavnet er unikt i Odden, og vi kan derfor med stor sikkerhed identificere Mogens Sonnebold-sen, der (sammen med Sonnebold Andersen) træffes i lensregnskaberne 1591, som hans søn. Mogens har rimeligvis været mindst 25 år for at have anledning til at optræde i regnskaberne, så dermed kan fødselsåret for Sonnebold indkredses. Han ses i en ubrudt række i jordebøgerne fra 1596 frem til 1631, hvorefter en ny ejer optræder i 1632. Selvom ovennævnte indeholder flere antagelser, så er der næppe tvivl om, at han har opnået en ualmindelig høj alder. Den præcise alder, kan dog ikke fastslås.

gl. Ole Madsen
90 år
f. 1689 Odden sogn, d. august 1779 Overby fattighus.
Gårdmand og rytterhusmand. I Oeder 1771 angives han at være 82 år (dvs. f. 1689) og ved sin død 1779 samt i Liber Daticus at være "op imod 90 år gl." dvs. f. 1689.
15/10-1734 mødte han frem ved Dragsholm Birk sammen med Michel Larsen, Overby i en sag mod degnen Willum Mariager, som dog ikke var til stede. De blev da benævnt "kaldsmænd", dvs. dem der havde til opgave at overbringe rettens indkaldelser mv. til beboere i området.
Han og konen rykkede ind i fattighuset, da det stod nyopført i 1767. I følge fattigregnskaberne indbragte hans efterladenskaber 4 Rd, 4 Mk. og 11 Skilling på en efterfølgende auktion.

gl. Michel Larsen
89 år
f. 1680, d. juni 1769
Gårdmand, lægdsmand og sognefoged 1711-1762. Han blev gift 1713 på Sejerø med Anne Michelsdatter (1691-1725) og gift 1726 i Odden med Sidse Nielsdatter (1703-76).
Præsten skrev i kirkebogen ved hans død: "Han har været 2 gange gift, fader til 21 børn, Sognefoged i 51 år og i sin Ungdom enroulleret Matros, faret i 13 år på adskillige inden- og udenrigs Stæder, var Sengeliggende i de sidste 5 år. Havde sin Forstand til det allersidste. Liigtexten var Ps. 71-vi-18." - og i præstekaldsbogen har han fremhævet 2 personer >84 år gamle, som døde 1769, og Michel var en af dem. Pt. kendes kun 13 af de nævnte 21 børn han fik.

Søren Ottesen
87 år
f. 1658 Overby, Odden sogn, d. december 1745 Overby, Odden sogn.
Gårdmand, ryttersoldat og lægdsmand.
Gift ca. 1680 med Maren Christensdatter (ca. 1655-1701) og gift ca. 1702 med Kirsten Mogensdatter (o.1680-1739).
Odsherred Godsarkiv har i 1727 en specification over Dragsholm Amts forbeholdne Gods samt Bøndernes Tilstande med videre. Heri oplyses det, at han har gård nr. 8, har 3 sønner og 3 døtre; har et ubeboet gadehus, samt at han er 70 år gl. - dvs. f. ca. 1657. Dette passer fint med andre kilder. Nævnt som lægdsmand for Overby i 1733 og 1742. 

Jørgen Andersen
87 år
f. 1731 Kalundborg, d. 3/5-1818 Overby, Odden sogn.
Husmand og grovsmed. Han blev gift to gange (1764 og 1784).
Nykøbing Sj. Byfogeds pante- og skødeprotokol 1766-1792: fol. 238; "Jørgen Andersen Smed paa Odden i Overby" udstedte en panteobligation 22/8-1782 på 20 rd 1 mk og 7 skilling til købmand Sr. Lars Larsen i Nykøbing. Som pant angav han "1 stor Jernambolt, en dito Spærhage, en nye Blæsebælg, en Skruestik, 4 Stykker Jern Forhamre, med alt andet mig tilhørende Smedde-Værktøj ...". Læst på Dragsholm Birketing 23/8-1782 og indfriet og aflyst 13/8-1784.

Rekorder for kvinder

Bodel Madsdatter
92 år
f. 1798 Yderby, Odden sogn, d. 27/3-1890 Bjergene, Fårevejle sogn
Præcis hvornår hun forlod Odden vides ikke - formentlig ifm. sit giftermål med J. Willumsen.

Dorthea Margaretha Westergaard
92 år
f. 1782 Overby, Odden sogn, konf. 15/4-1798 Odden kirke, d. 1874 St. Havelse, Ølsted sogn.
Datter af sognepræsten Jørgen Westergaard. Præcis hvornår hun forlod Odden vides ikke. Hun blev gift med skovfoged Joachim Becher. Ved FT1834 var de bosat i skovfogedboligen Nejede Vesterskov, Alsønderup.

Andrea Marie Westergaard
90 år
f. 22/6-1785 Overby, Odden sogn, d. 1875 Blistrup, Frederiksborg Amt.
Datter af sognepræsten Jørgen Westergaard. Præcis hvornår hun forlod Odden vides ikke. Det vides, at hun giftede sig med en præst, men øvrige oplysninger mangler.

Ellen ...datter
88 år
f. 1660 Odden sogn, d. december 1748 Yderby, Odden sogn, begr. 1/1-1749.
Hun blev gift med Blas Larsen (d. før 1726) og de fik 4 børn. Hun omtales tre gange i arkivalierne - hver gang uden hendes efternavn.
1729 oplyser familie- og konsumptionsskatten, at Ellen (uden efternavn) er på aftægt "... efter Forordningen ere frie og iche kand svarre [skat]" hos Lars Blasen.
1730: mandtalslisten 1/1 over indsiddere oplyser, at hun er hos sønnen Lars.
1733: "Ellen Blases" på aftægt hos sønnen Lars og "befriet for skat".

Inger Hansdatter
87 år
f. 13/4-1796 Yderby, Odden sogn, d. 2/11-1883 Overby, Odden sogn
Hun blev gift to gange (unge Mads Larsen 1775-1836) og (Niels Mogensen 1799-1881).

Else Jensdatter
86 år
f. 1715 Yderby, Odden sogn, d. december 1801 Overby fattighus.
Gift 1735 Odden kirke med Jens Larsen (1709-75) og de fik 9 børn.
Modtog 2 Mk i fattigstøtte 1780. FT 1787: nyder almisse af sognet, 74 år, enke. FT 1801: enke, 85 år. "Lever af Almisse og anden Menighedens Gaver".
Døde som "enke og almisselem, 85 år gammel" og "protocolleret Fattiglem". Præsten tilføjede lidt kryptisk til indførslen: "Else Jenses kaldet Else Mortens". Det første kan henføres til normal praksis med at kalde konerne ved mandens fornavn, men det må antages, at præstens bemærkning om kaldenavnet betyder, at hun havde haft ophold hos sønnen Morten. Vi genfinder navnet Else Mortens i fattigprotokollen 1782, hvor det bemærkes "Else Mortens nu gl: Enke i Ov:", og hun fik 4 Mk. i støtte. I 1784 ser det ud til, at hun har fået en slags hjemmehjælp, idet der er 2 Rd, 1 Sk. i udgifter til Kirsten Nielsdatter hos Else Jensen, Overby. I 1785-86 fik hun 2 Rd., 1 Mk. og blev kaldt både Else Jenses og Else Jensdatter.

Statistik omkring ægteskaber

Aldersforskel

Det var meget almindeligt førhen, at en enkemand eller enke ret hurtigt giftede sig igen. Specielt hvis der var flere børn i huset og/eller når der var en gård at drive, så var det vigtigt, at der var flere hænder centreret omkring en familie, som kunne hjælpe til. Nogle gange så man eksempler på at karle eller tjenestepiger rykkede ind i hovedlængen og blev gift med den tilbageblevne familiefar eller -mor, men lige så ofte var det en anden, der var kommet i enkestand, som fik ny opmærksomhed. Der var tilsyneladende ingen, der fandt det mærkeligt, at der var stor alders-forskel på ægtefæller. Det vigtigste var, at hverdagen i familien eller på gården kunne gå videre. Nedenstående eksempler udgør rekorderne for største aldersforskel imellem ægtefæller:

Christian Christensen Voigt (f. 1722 København, d. 1798 Overby, Odden sogn) gift i Odden kirke 5/10-1787 med Charlotte Sophie Fischer (f. 1764 Nykøbing Sj., d. 1818 Overby, Odden sogn).
Han var degn i Odden, og det var hans 4de ægteskab. Han var da 65 år og hun 23 år, så der var 41½ års forskel.

Mads Nielsen (f. 1686, d. 1749 Yderby, Odden sogn) trolovet 4/4-1749 med Sidse Larsdatter (f. 1727 Lumsås).
Der var tale om Mads' 4de ægteskab, men desværre døde han kort efter trolovelsen - altså lige inden de blev gift, og han blev begravet den 20/4. Trolovelsen fandt sted kun 2 måneder efter begravelsen af hans 3de hustru. Der var 41 års forskel mellem de to.

Mads Nielsen var i sit 3de ægteskab ligeledes gift med en meget yngre hustru. Han blev trolovet 19/5-1743 i Odden kirke med Kirsten Jeppesdatter (1723-1749).
De blev trolovet kun 18 dage efter begravelsen af hans 2den hustru. Der var 5 børn i huset, så det skulle gå stærkt med at finde en ny kone. Her var der en aldersforskel på 37 år. 

Michel Mortensen (f. 1725 Rørvig, d. 1792 Overby, Odden sogn) gift i Odden kirke 6/2-1785 i Odden kirke med Karen Sørensdatter (1763-1790).
Det var hans 2det ægteskab og der var 38 års aldersforskel mellem de to.

Michel Mortensen står også for en tilsvarende rekord med hans 3de hustru, idet han blev gift 25/7-1790 i Odden kirke med Karen Hansdatter (1763-?).
De blev gift kun 3½ måned efter begravelsen af hans 2den hustru. Også her var der en aldersforskel på 38 år mellem brud og brudgom.


Yngste brude og brudgomme

Der må først nævnes en særlig sag, hvor Anne Hansdatter f. 6/11-1759 Klint, Højby sogn og døbt 11/11 i Højby kirke. Hun var kun 15½ år gammel, da hun blev trolovet 26/3-1775 i Højby kirke med gmd. Mads Olsen i Overby (f. 1736). Et brev i stiftsøvrighedens arkiv dateret 1/9-1775 beskriver en ophævelse af en trolovelse mellem ham og Anna/Anne Hansdatter (datter af Hans Mikkelsen, Klint). Hun var i følge Mads "for ung". Han fik imidlertid en bøde på 8-10 Rigsdaler, da han burde have vidst det på forhånd.
Der gik kun 3 år, inden Anne påny blev trolovet med den jævnaldrende Peder Sørensen, og de bosatte sig på Sandagergård i Overby, hvor Peder siden blev sognefoged.
Mads ventede ikke lang tid, før han blev trolovet 7/1-1776 i Odden kirke med Bodel Pedersdatter (f. 1751). De levede også hele deres liv i Overby.

Sidse Larsdatter f. februar 1750 i Yderby og døbt 15/2 i Odden kirke har rekorden med en alder på kun 16½ år, da hun blev trolovet 20/7-1766 og gift samme år 26/10 i Odden kirke med (gl.) Hans Madsen (f. 1736).

Kirstine Sophie Christophersdatter Wegner f. 1/8-1702 Bårse var kun 17 år gl., da hun blev viet 1720 i Odden kirke med sognepræsten Anders Grønberg.

Sidse Hansdatter f. juni 1763 i Yderby og døbt 2/7 Odden kirke var også kun 17 år gl., da hun blev gift 12/11-1780 i Odden kirke med landsoldat (gl.) Hans Pedersen (f. 1759).

Derudover kendes otte tilfælde af brude, der var 18 år gamle ved indgåelsen af deres ægteskab.

Blandt sognets unge mænd er der kun tre, der skiller sig ud som yngre end de fleste:

Jeppe Madsen f. juli 1754 i Overby og døbt 28/7 i Odden kirke var 19 år gl., da han blev gift 12/5-1774 i Odden med Anne Nielsdatter (f. 1749 Overby).

Lars Hansen f. 17/3-1798 Yderby blev gift som 19-årig 15/3-1818 i Odden kirke med Anne Ottesdatter (f. 1800). Det var således to dage før hans 20 års fødselsdag.

Mads Larsen f. 31/8-1773 i Overby blev trolovet 20/12-1793 i Odden og gift i januar 1794 med Sidse Olesdatter (f. 1772 Overby). Det var således kun nogle få måneder efter hans 20 års fødselsdag.

Længste ægteskaber

På nuværende tidspunkt er disse ægtepar identificeret som dem, der har kunnet fejre de længste ægteskaber i Odden:

Gl. Ole Madsen (1689-1779) ~ nov. 1717 med Sidse Larsdatter (1694-1769) = 51 år, 8 mnd.

Jørgen Sørensen (1672-1754) ~ 28/12-1705 med Anne Nielsdatter (1681-1756) = 48 år, 1 mnd.

Hans Michelsen (1753-1831) ~ 18/1-1778 med Maren Larsdatter (1753-1824) = 45 år, 12 mnd.

Lars Henriksen (1743-1821) ~ 8/12-1771 med Inger Jensdatter (1750-1817) = 45 år, 1 mnd.

Niels Larsen (1710-1787) ~ 24/6-1742 med Karen Nielsdatter (1710-1793) = 44 år, 11 mnd.

Peder Michelsen (1746-1823) ~ 3/3-1776 med Dorthe Jensdatter (1756-1821) = 44 år, 10 mnd.

gl. Lars Pedersen (1712-1791) ~ 16/4-1747 med Anne Jensdatter (1725-1797) = 44 år, 6 mnd.

Mads Olsen (1736-1820) ~ 25/2-1776 med Bodel Pedersdatter (1751-1822) = 44 år, 6 mnd.

Yderligere 6 ægteskaber i sognet varede 44-44½ år.


De korteste ægteskaber der kendes er:

Et par nåede slet ikke at blive gift, idet den kommende brudgom døde blot 16 dage efter trolovelsen: Mads Nielsen (1686-1749) ~ trolovet 4/4-1749 med Sidse Larsdatter (f. ca. 1727). Mads der var ved at skulle indgå i sit 4de ægteskab døde mindre end 16 dage senere. Præsten skrev 20/4, men denne dato er også nævnt som begravelsesdatoen.

Det samme overgik parret Niels Michelsen (1733-maj 1763) trolovet 27/2-1763 med Maren Larsdatter (1732-juli 1763). De var "udi andet led beslægtede", dvs. fætter/kusine, men hvorledes vides ikke pt. "Begge døde inden vielsen". Bevillingen er indført i Danske Kancelli, Sjællandske Registre som nr. 77 og med bevillingsdato 11/2-1763. Det er lidt overraskende at vielsen ikke nåede at blive gennemført i de foregående 3 måneder før Niels døde.

Se i øvrigt ovenover under "yngste brude", hvor en trolovelse blev ophævet.

Hans Ottesen (1736-1800) ~ 26/10-1760 med Inger Michelsdatter (begravet 5/11-1760) , dvs. at ægteskabet kun varede mindre end 1 uge.

gl. Ole Madsen (1712-1792) ~ 15/11-1750 med Bodel Jørgensdatter (begravet 10/12-1750) = knap 1 måned

Michel Olsen (f. 1760) ~ 24/1-1790 med Kirsten Nielsdatter (død 22/3-1790) = 2 mnd.

Ole Hansen ~ 31/10-1756 med Anne Nielsdatter (død 8/5-1757 Højby s.) = 6 mnd. og 1 uge

Hans Sørensen (f. 1752) ~ 10/10-1779 med Ursule Larsdatter (begravet 21/5-1780) = 6 mnd. og 2 uger

Michel Olsen (1700-1756) ~ 1/11-1743 med Karen Larsdatter (begravet 28/5-1744) = 6 mnd. og 3 uger

Der kendes yderligere 2 ægteskaber, der varede 9 måneder og 2 der varede 11 måneder.

Del siden