Person-/slægtsnavne med forskellige stavemåder

Som nævnt i indledningen var der ganske mange navnebrødre og -søstre i sognet, og det skyldes ikke mindst, at Odboerne havde forholdsvis få personnavne at vælge imellem. Ialt er der blandt sognets 'jævne beboere' truffet 35 forskellige drengenavne og kun 30 forskellige pigenavne. Flere af disse var ovenikøbet sjældne og stammede i flere tilfælde fra personer, der var kommet tilrejsende udefra.

Her følger samtlige drenge- og pigenavne fra perioden 1300-1800. Til venstre vises det navn, som af praktiske grunde og for at lette søgbarheden er benyttet konsekvent i databasen og i oversigterne her. Der er således tale om et 'normaliseret' navn og altså ikke nødvendigvis dåbsnavnet eller andre navnevarianter, som den enkelte slægtsforsker nu måtte mene, at personen 'sandsynligvis' hedder. Til højre i oversigten er alle kendte varianter af fornavnet nævnt.


Drenges fornavne

Anders           Andhers, Annders

Andreas         Andres, Andre

Arve               Auffue

Bernt             Berend

Bertel             Berthel

Blas               Blatz, Bladtz, Blae

Christen

Christian

Christopher    Christoffer

Daniel

Ejler               Eiler

Erik               Erich, Eric

Hans

Henning

Henrik           Hendrich, Hendrick, Hendrik, Henric, Henrich, Heinrich

Jacob             Jackob, Jachob, Jakob, Jarkob

Jens               Jiens, Jenns

Jeppe             Jep, Ib

Jesper            Jess

Johan             John

Jørgen

Kjeld             Kieldh, Kield, Kiell

Knud

Lars               Lauritz, Laurits, Lauritzs, Laurids, Lauris, Lauriz, Lauridz, Lartz, Laurs, Laurers, Las, Laffuers

Mads             Matz, Mats, Madtz, Madz, Mazs

Michel           Mikel, Mikell, Mikkel, Mickel, Michael, Mickell, Michell, Michill, Mickill, Mickil, Mikl

Mogens          Mogns, Moens, Monns

Morten           Morthen, Maarten, Mordten

Niels              Neils, Nails, Nis, Niells

Ole                Olle, Oluf, Oluff, Olluf, Olaf, Olwf

Otte               Otthe, Ottze, Otse, Ottse, Ottho, Ottso

Peder             Peter, Perdr, Per, Pir

Poul               Poül, Paul, Povel, Pouel, Poffuæ

Rasmus

Sonnebold    Sonneboldt, Sonebold, Sonebolt, Sonnebolld, Sonniboll, Sonnibold

Søren             Søvren, Sövren, Søfren, Søffren, Souren, Sören, Souvren, Söuvren, Søuvren, Seuffueren, Seffueren

Thule             Tulle, Thulle

Tyge              Tühe

Pigers fornavne

Anne           Ane, Anna, Aña, Añe

Bente

Berte

Birgitte

Bodel          Bodl, Boedl, Bodil, Bodild, Boell

Conradine

Dorthe        Dorte, Daarthe, Daarte, Dorothea

Elisabeth

Ellen

Else

Gertrud       Giertrud, Gjertrud

Ingeborg

Inger           Enger

Johanne    Johanna, Johane

Karen

Kirsten        Kiersten, Cheirsten Kirstine Kristine

Laurette

Lucie          Lutze, Ludze, Ludse, Lütze, Lücia, Lucia, Luciæ, Lutia, Ludzie, Ludtzie, Luce

Magdalene Magdalena, Magdalona,

Malene      Matlene, Male

Maren

Margrete   Margaritta, Margrethe

Marie

Merthe      Merte, Marte, Marthe,

Mette        Metthe, Mætte

Sidse         Sitze, Sidtze, Sidsel, Zidzel, Zidsel, Zidse, Zidze, Zitze, Zise, Cidse, Cidsel

Sophie

Stine

Ursule       Ursle, Usle, Øsle, Ørsle, Ødsle, Odsle, Ursula

Familienavnene opstod hyppigst ved at tilføje -søn eller -datter efter faderens navn (patro-nymer), men for nogle familier førte det til vanskelige stavemåder fx. Sonnebolds børn, der for nemheds skyld kunne forvanskes til Soneboltz eller Sonnesdatter. Atter andre fik tilnavne, som blev hængende som familienavne fx. "paa Backen" der kunne blive til Bache eller navne såsom Plov og Smed. Hvis man i listen nedenfor træffer efternavne, som ikke matcher de tilsvarende kendte fornavne fra sognet, så er dette m.a.o. udtryk for, at der som hovedregel enten var tale om en forvanskning eller et tilnavn eller simpelthen en person fra et andet sogn (fx. fra Sejerø, som blev til Sejerbo), der var ankommet til og i en kortere eller længere periode opholdt sig i Odden sogn.

Særlige variationer af efternavne (drenge) Andersen Andhersen, Anndersen, Andreasen Andresen, Andreassen, Andreasis, Andresis, Andreissen, Arvesen, Aursen, Arffesen, Bache, Bachis, Backis, Bacher, Backe, Bakke, Bagge Berntsen Bernt, Berntzen, Berentzen, Berentz, Bernsen, Børresen, Bertelsen, Blasen Blatzen, Blatz, Blatzis, Blasis, Blarsen, Bladsen, Bonde, Bunde, Bryde Brÿde, Brÿdde, Clausen, Eriksen, Erichsön, Hansen Hannsen, Henriksen, Henricsen, Hendrichsen, Jensen Jiensen, Jennsen, Jeppesen, Jepsen, Ipsen, Ibsen, Jespersen, Jochumsen, Juckumsen, Jocumsen, Kjeldsen, Kielsen, Kieldtzen, Kieldsen, Knudsen, Knudtzen, Larsen, Laursen, Lauersen, Lauritzen, Lauritsen, Lartzen, Larson, Laurissen, Laurisen, Lauridtzen, Lauridsen, Lauridzen, Laffuersen, Madsen, Madzsen, Madtzen, Madtzsen, Matzen, Mazøn, Matsen, Madtsen, Madtzøn, Michelsen, Michaelsen, Mikkelsen, Mikelsen, Michellsen, Michilsen, Mickelsen, Mickellsen, Mikellsen, Mikkellsen, Michelszen, Mogensen, Mogensis, Mognsen, Nielsen, Niellsen, Nielsenn, Olsen, Olesen, Ollesen, Ollsen, Olufsen, Oluffsen, Oelsen, Oellsen, Olszen, Ottesen, Ottsesen, Ottsis, Pedersen, Pidersen, Pirsen, Pirs, Pers, Persen, Peersen, Pederszenn, Piunck, Piunch, Pinnek, Piunk Plov Plouff, Plorg, Ploeg, Poulsen, Poullsen, Poffuelsen, Poffoulsen, Samuelsen, Salmonsen, Schinkel, Skinkel, Skinckel, Shinkel, Shinkell, Schinchell, Schinckel, Sejerbo, Zeyeboe, Zeieboe, Zereboe, Zireboe, Zeireboe, Sejerboe, Seröeboe, Seiger, Seÿerboe, Smed, Smid, Sonneboldsen, Soneboltz, Sonebolt, Sørensen, Søfrensen, Søvrensen, Søffrensen, Sørrensen, Thomasen, Thomersen, Thomsen, Thomisen, Tomesen, Thulesen, Tullesen, Tulensen, Thülesen, Tuelsen, Tulesen, Tuesen, Tygesen, Tÿesen, Zenger, Senger, Hartzinger

Særlige variationer af efternavne (piger) Bendsdatter, Enevoldsdatter, Eriksdatter, Ericsdatter, Jeppesdatter, Ibsdatter, Klausdatter, Larsdatter, Lauritsdatter, Lauritzdatter, Melchiorsdatter, Olesdatter, Olsdatter, Olufsdatter, Ottesdatter, Otsisdatter, Ottzesdatter, Ottisdatter, Paulsdatter, Sonnesdatter, Thulesdatter, Thulsdatter

Del siden