Det kombinerede redningstårn og fyr på Sjællands Rev (taget gennem teleskop fra Gniben, Morten M. Hansen, 6/4-2018)

Det kombinerede redningstårn og fyr på Sjællands Rev (taget gennem teleskop fra Gniben, Morten M. Hansen, 6/4-2018)

Sjællands Rev

Revet ud for Gniben har været kendt som notorisk farligt af søfarende igennem flere hundrede år. Utallige skibe er igennem årene gået på grund her og både mandskab og værdier er ofte gået tabt. Tidlige kilder benævnte revet som "Odboe Revel". Det strækker sig næsten 9 km ud i Kattegat i nordvestlig retning som en forlængelse af Sjællands Odde landtangen.

Revet - der primært består af rullesten - er delt i tre dele Inderrevet, Mellemrevet og Rønnen, og disse er adskilt af smalle sejlbare render kaldet Snekkeløbet (460 m bredt) og Yderdybet. Vand-dybderne varierer imellem 2,5-4 m vand.

Schultz' Grund (opmålt af premiereløjtnant J. Ph. Schultz 1850-52) er en af de steder, hvor skibe har haft problemer og i 1681 strandede et svensk orlogsskib "Svenske Løve" her. Det var blevet erobret fra den svenske flåde og sejlede under dansk flag. Siden den tid har man været særligt opmærksom på dette sted. Andre såkaldte grunde og flak er siden blevet navngivet, så de sø-farende og lodserne kunne orientere sig i de små vanddybder.

Revet har også skrevet sig ind i Danmarkshistorien, da linjeskibet Prins Christian ført af den danske søhelt Peter Willemoes forsøgte at undslippe den engelske flåde i 1808. Fra Sejerø-bugten krydsede det i al hast rundt om Gniben gennem revet, men blev indhentet omtrent ud for Havnebyen. Her blev skibet sat på grund, beskudt og siden sprængt i luften. 64 søfolk omkom og drev i de følgende dage og uger i land og dette slag betød enden på den danske flådes storhedstid. I Odden kirke hænger der både en model af skibet og mindetavle over de omkomne og ude på kirkegården er der rejst et stort monument, hvor der stadig holdes ceremonier til minde om dette kapitel i dansk historie.

Fangst af sæler og marsvin og andre erhverv til havs

Selvom vi idag synes, at det er naturligt med en fiskerihavn med tilhørende arbejdspladser og liv omkring Havneby på Odden, så har det ikke altid været naturligt for odboerne at stå til havs for at søge kosten suppleret med fangster fra havet.

Årsagen er først og fremmest, at de store fiskebåde med avancerede redskaber er et nyere fæno-men og havnen ligeledes er af nyere dato (1909), så det var forbundet med stort besvær og ikke uden fare at stævne ud i 1700-tallet og forsøge at fange fisk til middagsbordet.

Oplysninger om sælfangst og marsvinefangst har vi primært fra auktionsprotokoller og justitsprotokoller, idet fangststederne blev udbudt cirka hvert tredie år.

Under bådførere og strandinger kan man læse om folk udefra, som på et eller andet tidspunkt kom i kontakt med lokalsamfundet på Odden. Enkelte blev i sognet i længere tid efter strandinger, men normalt rykkede de videre, når deres last var blevet sikret eller solgt på auktion.

Fiskeri

Den allerførste indikation på fiskeri ved Odden sogn går helt tilbage til 1591, hvor 8 gårdmænd i Overby i Dragsholm lensregnskaberne noteres for en tiendeafgift på 5 torsk og 1 flynder. Fire gårdmænd i Overby havde 1 torsk, 5 flyndere og 1 gårdmand havde 1 torsk og 1 flynder i afgift. Desuden ses en formodet husmand (Søren Andersen, der ikke ses i fæsterlisten samme år) med 1 torsk og 5 flyndere i afgift. I Yderby viser regnskaberne, at 6 gårdmænd i Yderby alle betalte 1 torsk og 5 flyndere for hver af deres gårde; mens 11 gårdmænd var noteret for 5 torsk og 1 flynder som tiendeafgift.

Den næsttidligste oplysning der kendes om fiskeri i sognet stammer fra matriklen 1664. Her afsluttes oversigten over gård- og husmænd med denne bemærkning: "Aff dette Sogen haffer Eiends:mændene aldtid mødt nogen ringe Quantitet aff Torsk og Flønder i steden for haffuer de og Arbeid ...". Samtidig viser oversigten, at der var en enkelt gårdmand i Yderby (Jørgen Larsen), som betalte en del af sin landgilde med 1½ td. torsk.


Den næste oplysning om fiskeriet er et brudstykke i Christian d. V's markbøger og engtaksation, som blev udarbejdet i årene
1681-83. Oversigten over gårdmændenes jordlodder afsluttes i Overby med oplysninger om fælles overdrev med Ebbelykke, mens oversigten for Yderby afslut-tes med denne bemærkning: "Der findis til denne Bye fri Fiskeri ved Stranden".

Et notat uden påtegning om oprindelse ligger sammen med auktionsdokumenter fra Odsherred Gods 1776. Navnene i notatet placerer det tidsmæssigt til 1690-95 og på en af siderne noteres, at to gårdmænd i Yderby (Lars Olsen og Lars Nielsen) bl.a. giver halvsjette tønde torsk i skatte-afgift. 

I de bevarede auktionsprotokoller fra Odsherred er der i første halvdel af 1700-tallet nogle oversigter over udbudte "Baandgarn Stader", men ingen af disse lå ved Odden sogn og ingen odboere er noteret for at have budt på dem.

Da præsten Johan Grundtvig udfyldte landets første folketællingstabel i 1769, tilføjede han en interessant oplysning om Odden sogn: "... thi omendskiønt de allerfleste Bønder og Jordbrugere ernære sig tillige af Havfiskerie, hvortil her er saa god Lejlighed, da Sognet er paa de 3 Sider omgivet af Havet, saa udskrives her dog ingen Matrosser, men allene Soldater til Kongelig Krigs-Tieneste". Af dette kan det udledes, at det trods alt har været meget almindeligt at lade fiskeri supplere bondekosten i midten af 1700-tallet, selvom de samtidige kilder ikke beskriver det nærmere.

Derefter går der en del år, inden næste spor om et spirende erhvervsfiskeri kommer, da Lars Pedersen fra Yderby dels stod fadder 25/1-1784 og dels fik sin datter døbt 25/2 samme år. Ved begge disse lejligheder blev han omtalt med tilnavnet Fisker. Han identificeres sikkert både da degnen tilføjer titlen halvgårdmand og præsten tilføjer hans kones navn ved dåben.

Den 20/7-1798 sendte inspektør Trojel en erklæring til amtet i anledning af en ansøgning fra 13/4 fra 3de husbeboere på Gniben om et lån på 50 Rd. til anskaffelse af båd og fiskeredskab-er til deres næring (Holbæk Amt, Indkomne sager 1798, jour.nr. 447). Der var på det tidspunkt ikke meget mere end 3-4 husmænd på Gniben. Bosættelse på Gniben fandt også sted ret sent (omkring 1788-92) og i mangel af egnede dyrkningslodder har husmændene velsagtens set muligheden for fiskeri som den mest oplagte beskæftigelse.

Bortset fra en ansøgning fra 1794 fra tre husmænd om hjælp til at anskaffe både og fangst-redskaber (til marsvin) er disse oplysninger således de første, der antyder et forsøg på at få noget fiskeri igang på Sjællands Odde.

Efterhånden som bådene og grejet blev udviklet og gradvist forbedret, var der flere fiskere som vovede sig længere ud end blot til kystnære garn. Vi véd fra beretninger fra Gilleleje, at fiskerne der langt oppe i 1800-tallet yndede at sejle ud til Odden, hvor fiskeriet ofte var bedre. Her satte de garn, hvorefter de gik i land og fik tiden til at gå, indtil de næste dag sejlede ud og røgtede garnene på nordsiden af Odden. Der er erindringer, som beretter, at de medbragte egen mad og drikke og ofte sov hos mølleren i Yderby. De indfangede fisk blev sidenhen solgt langs den sjællandske nordkyst.

Vi træffer:

De tre husmænd fra 1794 var alle tilflyttere fra Højby sogn: Peder Madsen f. 1754 Sonnerup, Højby sogn, d. 24/6-1835 Overby fattighus; Henning Pedersen f. Gudmindrup, Højby sogn, d.? og Lars Jensen f. 1749 Lumsås, Højby sogn, d. sep. 1830 Gniben (matr. 36 Yderby). Det er nærliggende at tro, at inspektør Trojels skrivelse nogle år senere om trende beboere på Gniben drejer sig om disse 3 husmænd.

Lars Pedersen f. 1757 Nyrup, Højby sogn, konf. 18/4-1773 Odden kirke, død dec. 1840 Yderby, Odden sogn og begr. 8/12 Odden kirke.

Han bar i en årrække tilnavnet "unge Lars Pedersen", men overtog titlen "gamle Lars Pedersen" i 1799.

Auktionsforslag 1776: unge Lars Pedersen med 6,0,2,0 htk. eng og ager.
Han overtog fæstet på Peder Larsens gård i Yderby 31/12-1783.

Han bar tilnavnet Fisker ved to dåbshandlinger i januar-februar 1784.
En navnebror overtog Lars Michelsens gård i Yderby 16/6-1794.

FT 1787:"Ug: Lars Pedersen, 30 år".
1789: gårdmand med formueskat på beskedne 10 skil.
1792: benævnt halvgårdmand ved udskiftningen.

Den 16/9-1793 indsendes en ansøgning fra inspektør Trojel på Anneberggård om, at 6 udflytter-gårdmænd i Yderby nemlig Jeppe Michelsen, Lars Pedersen, Niels Ottesen, Niels Andersen, Ole Larsen og Peder Nielsen hver måtte få tildelt en gave på 2 tønder sæde-rug 'hvortil de skal være meget trængende'. Der blev vedlagt en attest fra sognepræsten for at bevidne dette (Holbæk Amt, Journal over indkomne sager, 1793, lb.nr. 193).

Den 7/12-1793 meddelte Rentekammeret til amtet, at de to halvgårdmænd Mads Nielsen og Lars Pedersen af Yderby 'var tilstået' bygningshjælp i overensstemmelse med en skrivelse/ ansøgning af 30/11. Ved den anvendte beregningsmetode blev det oplyst, at de foruden de allerede tilståede 241 Rd. kunne modtage yderligere 43 Rd. (Holbæk Amt, Journal over indkomne sager, 1793, lb.nr. 215).

Ved datteren Bodels konfirmation i april 1800 noterede præstens hendes fars navn som Lars Fisker, mens degnen skrev Gmd. gl. Lars Pedersen. Præsten må åbenbart hentyde til et bierhverv som fisker, og degnens note viser, at han nu blev kaldt "gamle Lars Pedersen".
FT 1801: han havde også her overtaget tilnavnet "gamle" efter den tidligere bærer, der døde i 1799.

Tiendelisten over nye fæstere 1800-1805: gård nr. 2 Yderby til unge Lars Pedersen [Kildehøjs optegnelser].
Han modtog bygningshjælp ifm. at gården var brændt i 1811 [Kildehøjs optegnelser].

Han blev gift 22/6-1783 Odden kirke med Anne Pedersdatter (f. 1753 Yderby). De fik 2 børn Bodel f. 1784 og Sidse f. 1786).

De øvrige var:

gl. Lars Larsen f. 1784 Yderby, d. 1851 Yderby. Han blev konf. 1798 og tog først fat i fiskeriet et stykke ind i 1800-tallet.

og i parentes bemærkes Lars Larsen f. 1783 Holmstrup, Højby sogn, konf. 20/4-1800 Odden kirke, d. 13/9-1861 Nakke, Rørvig sogn. Hans forældre flyttede til Gniben ca. 1790. Han havde sin opvækst i Odden dog uden at være fisker her.

Han blev opført på tilgangslisten for Odden lægdsrulle i 1797. Heri anføres: født i Holmstrup, 16 år gl., søn af Lars Jensen. Han opholdt sig da i Yderby. Det tilføjes, at han mangler et led på venstre langefinger. Han mødte ligeledes til sessionerne 1799-1801 i Odden sogn.

FT 1801: sølimit (værnepligtig i flåden), 19 år, tjente hos gmd. Niels Pedersen, Overby.

Først langt senere da han flyttede til Nakke i Rørvig sogn, begyndte han som fisker, hvilket bemærkes i FT 1850.

Sjællands Odde rev i stille vejr set fra toppen af Gnibens forbjerg 6/4-2018 (Morten M. Hansen)

Sjællands Odde rev i stille vejr set fra toppen af Gnibens forbjerg 6/4-2018 (Morten M. Hansen)

Sælfangst

Alle oplysninger om fangst af sæler ved Odden stammer fra Dragsholm Birks Auktionsprotokol 1752-1770 (Holbæk Amts Retsbetjentarkiv). Forpagtningen af rettighederne til at fange sæler blev udbudt cirka hvert 3. år. Stedet hvor sælerne kunne fanges blev betegnet som "Aadboe Revel", som er betegnelsen for revet der løber nogle kilometer ud i Kattegat nordvest for Gniben.

Vi må formode, at revet har set lidt anderledes ud dengang end nu med flere synlige hvilepladser, idet der trods stor fremgang i sælbestandene generelt i de seneste 30 år ikke er set mere end 3 ex. sammen (iflg. DOF-basen) på revet. I stille vejr som billederne nedenfor viser, kan det idag være svært at se revet. Det er tydeligst i hårdt vejr, hvor bølgerne knækker ind over revet.

Den 19/12-1755 blev rettighederne bortforpagtet til Lars Nielsen, Yderby, for 2 Rigsdaler, 2 Mark og 0 Skilling, hvilket svarede til vurderingen. Samme Lars genvandt påny rettigheden ved auktionen 15/12-1758 og for samme beløb.

Lars Nielsen født 1728 Overby, Odden sogn, død sep. 1789 Yderby, Odden sogn. Han fik 13 børn med 2 hustruer.

Han var husmand og daglejer, og det kan nævnes, at han ved en auktion 20/12-1769 i Høve Tinghus sikrede sig ret til brændevinsbrænderi i Odden sogn.

Ved næste auktion 23/12-1761 var det Ole Pedersen (Oluf), der med et bud på 1 Rdl. og 4 Mark kunne sikre sig rettighederne for de kommende tre år. Vurderingen lød stadig på 2,2,0.

Ole Pedersen født 1728 Yderby og døde juni 1789 Yderby, Odden sogn.

Derefter var det Lars Jensen, der den 31/1-1765 kunne sikre sig rettighederne for et bud på 1 Rdl. og 4 Mark som forgængeren, men vurderingen var da faldet til kun 1 Rdl. så det kunne antyde, at betydningen af lokaliteten som egnet til sælfangst havde været langsomt dalende i de foregående år. Det var samtidigt sidste gang, at sælfangsten blev udbudt, idet der ikke i årene 1768-70 ses indført auktion herom i protokollen.

Lars Jensen født 1721 og død maj 1800 Yderby, Odden sogn.

Godsregnskaber: auktion over Fiske Søer, Marsvine- og Bundgarnsstader. Her er det Michel Nielsen, Yderby som for 2 Rd. fik rettighederne over Marsvine-stadet ved Bronnehagen og Michel Larsen, Overby der for 1 Rd. og 4 Mark vandt rettigheden over Tollenshagen for årene 1729-31

Godsregnskaber: auktion over Fiske Søer, Marsvine- og Bundgarnsstader. Her er det Michel Nielsen, Yderby som for 2 Rd. fik rettighederne over Marsvine-stadet ved Bronnehagen og Michel Larsen, Overby der for 1 Rd. og 4 Mark vandt rettigheden over Tollenshagen for årene 1729-31

Fangst af Marsvin

De fleste oplysninger om fangst af Marsvin ved Odden stammer fra Dragsholm Birks Auktions-protokol 1752-1770 (Holbæk Amts Retsbetjentarkiv), men også Dragsholm Lens ældre regn-skaber afslører, at der har fundet jagt sted på Marsvin ihvertfald helt tilbage i midten af 1600-tallet. Lejlighedsvis blev auktionerne foretaget på tingdagene og resultaterne vil da være indført i Dragsholm Birks justitsprotokol.

Ved auktionen 1765 var der ingen, der bød på Tollenshagen: "Sognemændene Declarerede, at det ey var til nogen nytte eller brug". Der må på det tidspunkt have været en nedgang i bestanden af Marsvin - eller de har af ukendte årsager søgt udenom det sted på kysten, hvor der tidligere havde kunnet fanges en del.

De to fangststeder ved Odden blev kaldt Bronnehagen (eller Brøns) og Tollenshagen (eller blot Tollens), men hvor disse præcis lå er der desværre ingen bevarede arkivalier, der afslører. Blandt de moderne stednavne finder vi kun Strandhagevej (beliggende midtvejs mellem Yderby og Færgehavnen), som indeholder "hage-betegnelsen", men dette er kun et svagt spor i jagten på de to lokaliteter. Der var også fangstpladser for Marsvin ved Ebbeløkke og Klintehagen, mens placeringen af Bakkehagen (eller Bagens) ikke kendes nærmere. Om sidstnævnte plads blev det bemærket i justitsprotokollen 1726, at ingen ville byde på dette.

Følgende odboere er noteret i Lensregnskaberne 1657 for afgifter for marsvinestader:

Anders Pedersen f. før 1615, d. efter 1688 Overby, Odden sogn.

Hans hovedbeskæftigelse var både gårdmand og muligvis smed, og han har efterladt sig disse spor i arkivalierne: Den 22/10-1645 skrev kongen til Hr. Christopher Urne ... at nogle af kongens og kronens bønder i Odsherred, som forleden høst har lidt megen stor skade på deres kornaf-grøde af storm og uvejr og ellers i denne besværlige tid og tilstand så ganske er kommet til agters, at de i nærværende år ingenlunde kan give fuld landgilde, så fremt de gårde de besidder ellers skulle blive ved magt, å forlindres på deres landgilde i nærværende år og ikke give videre deraf, end som efterfølger: (16 fra Overby og 18 fra Yderby nævnt sammen med 28 andre fra øvrige sogne) ... I lige måde har kongen bevilget, at efterskrevne (6 nævnt) ... Anders Pederen i Offreby ... i nærværende år må være for-skånet for al deres byglandgilde, hvilket han skal føre til regnskab, og som siden skal godtgøres ham. (Kancelliets brevbøger vedr. indre danske forhold). Fra 1646 og frem skulle han betale halv skat iflg. Kgl. Maj. tilladelse. Den halve skat i 1646 blev 'indtil videre' givet til 7 gmd. i Overby og 6 i Yderby. Danske Kancelli brevsager 3/4-1646. "Kronens bønder ... har andraget, at deres gårde er hårdt betyngede, endog det kun er små og ringe gårdsteder, så de ikke kan blive ved magt, men bliver ganske forarmede og øde, medmindre de forundes afslag på deres årlige skat. Da Christoffer Urne bekræfter deres beretning, og at deres gårde kun er regnet for halvgårde, samt at der i nogle år kun er taget halv skat af dem, vil kongen, at de indtil videre må forskånes for halv skat...".

Den 9/1-1650 skrev kongen til Christoffer Urne på Dragsholm. "Kronens bønder i Dragsholm len har andraget, at de formedelst stor ulykkelig misvækst og deres kvægs affald i de sidste 2 år er blevet så forarmede og kommet således til agters, at de ikke kan betale deres landgilde eller blive ved magt uden afslag. Kongen godkender, at der i indeværende år efter den i kancelliet indgivne 8 mænds afsigt gives dem flg. afslag": Overby 3 gårdmænd og Yderby 3 gårdmænd - bl.a. Anders Pedersen, Overby, 1 pund byg. Den 11/9-1656 skrev kongen til Christoffer Urne på Dragsholm "... anlangende afslag for Drags-holm lens bønder. Kronens bønder i lenet har for kongen ladet andrage, hvorledes de har lidt stor skade på deres korn formedelst den langvarige hede og tørke, som denne sommer har medført og hos dem har forårsaget stor misvækst, så de ikke kan blive ved magt, med mindre de forundes noget afslag på deres landgilde. Af CU's erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sand-færdigt. På det de kan blive ved magt, er kongen tlfreds, at de må nyde efterfølgende afslag (100-vis af bønder fra alle lenets sogne nævnes, heraf bl.a.) ... Anders Pedersen, Overby 3 td. (rug eller byg). Den lange oversigt følger samme rækkefølge som tidligere jordebøger og regnskaber, så ved hjælp af denne liste, kan det ses, hvilke gårde der har fået nye ejere i perioden 1649-56. Matrikel 1662, Overby: "SmedeJord" Anders Pedersen 8½,1,2,0 htk. i landgilde og 1,2,1,0 htk. i sæd og avling. Matrikel 1688, Overby: Anders Peersens øde(gård) brugis af Anders do og Christen Laursen. Efter gl. matrikel 8,2,2,0 under Dragsholm, som forvandles til 3,2,1,2 htk. efter den nye matrikel. 

Anders Sørensen f. før 1630, d. efter 1657 Overby, hvor han er nævnt i regnskaberne med en afgift for et Marsvinestade.

Rasmus Pedersen f. før 1615, d. efter 1690 Yderby, Odden sogn.

Første gang han træffes (på gård nr. 3) i Yderby er ifm. nedenstående skattenedslag.

Den 22/10-1645 - se Anders Pedersen ovenfor (Kancelliets brevbøger vedr. indre danske forhold) - ... Rasmus Pedersen ½ pd. byg.

Den 27/10-1651 skrev kongen til Christoffer Urne på Dragsholm "... om at en del af kronens bønder i Dragsholm len har begæret, at de på grund af misvækst i nærværende år må få afslag på deres landgilde. Da kongen af hans erklæring erfarer, at deres angivende er sandfærdigt, at de behøver den højligen, er kongen tilfreds, at følgende bønder i hans len må forskånes for nævnte landgilde:
22 gårdmænd i Yderby - herunder Rasmus Pedersen 1½ pund (byg).

Den 11/9-1656 - se Anders Pedersen ovenfor - ... Rasmus Pedersen, Yderby 3 td. (rug eller byg). I oversigten nævnes også Rasmus Pedersen med tilføjelsen "op i gaden" (med 1 td. skatte-afslag), som må være samme Rasmus' hus, da der ikke er 'ledige gårde' i fæsterlisten, som har nye ejere.

I Dragsholms Lensregnskaber 1657 står han med en afgift for et marsvinestade. Han noteres da at være fra Overby.

Matriklen 1662: 1½,1,1,0 htk. i landgilde og 2,0,2 1/3,0 htk. i sæd og avling. Hertil en Vangfeldig (vangefælled) med værdien 65 Dl.
Desuden havde han en gård (sammenlagt med en anden gård) som havde 3½,2,1,0 htk. landgilde og 2,0,2 1/3,0 htk.  i sæd og avling. Vi får oplyst: "Rasmus Pedersen overi Skaden Oluf Andersen Shinchel" og at "2de afbrænt". Sandsynligvis er gårdene ligesom 10 andre i sognet blevet afbrændt under den grufulde Svenskekrig, som blot nogle år tidligere (1660) var afsluttet.
Som ejer af to gårde må han have haft en "vis alder", som rimeligvis var mindst 30 år.

Matriklen 1688: en bemærkning om husmand Oluf Clausen med selvejerjord "og nu Rasmus Pedersen" tolkes som, at han har overtaget huset efter den aldrende Oluf. Han havde også en ødegård sammen med Jeppe Andersen på 8,4,0,0 htk., hvilket blev 4,4,0,0 htk. efter den nye matrikel. Endelig havde han sin egen gård under Dragsholm på 7,4,0,0 htk. som ændres til 4,2,1,2 htk.
Det oplyses 19/7-1690, at "Olluf Clausen øde(gård) nu Rasmus Pedersen" har en vejrmølle på ejendommen [Kildehøjs optegnelser].

Jens Pedersen f. før 1630, d. efter 1662 Yderby, Odden sogn.

Udover regnskabernes omtale 1657 træffer vi ham i matriklen 1662 med 7,0,2½,0 htk. landgilde og 1,5,1,0 htk. sæd/avling.

Op gennem 1700-tallet er der flere gårdmænd og husmænd, som fra tid til anden vælger at forsøge sig som Marsvin-jægere. Ordnet kronologisk efter fødselsår er der tale om disse personer:

Lars Andersen f. 1667, d. jan. 1737 Yderby, Odden sogn.

Godsregnskaberne har en bemærkning under "aparte Indtægter", at han betalte 2 Rdl. for Bronnehagen i 1728. Der har åbenbart været plads til, at op imod 3 husmænd samtidigt kunne drive jagt der (se Jens Andersen og gl. Michel Nielsen nedenfor).

Jens Andersen f. 1670, d. maj 1749 Yderby, Odden sogn.

Han havde Bronnehagen i perioden 1726-29.

Michel Larsen f. 1685 Yderby, d. sep. 1737 Overby, Odden sogn.

Regnskaberne for september 1728 nævner under "Cassens aparte indtægter", at Michel Larsen i Overby betalte 1 Rd. 3 Mk. for marsvinestadet Tollenshagen. Navnebroderen i Yderby er også nævnt for dette stade, men flere gange i kilderne gentages, at det er Michel Larsen i Overby, som har rettigheden.
1729: på en auktion fik han tildelt forpagtningen af "Tollenshagen" for 1 Rd. 4 Mk. om året i perioden 1729-31.

gl. Michel Nielsen f. april 1687, d. maj 1753 Yderby, Odden sogn.

Han havde Bronnehagen i perioden 1729-34.

Jens Michelsen f. 1692, d. marts 1756 Yderby, Odden sogn.

Han overtog rettighederne ved Bronnehagen i årene 1735-1737, hvilket er indført i justits-protokollen. På en auktion den 26/11-1734 på Dragsholm Birketing blev han tildelt Marsvine-stadet for 2 Rdl. årligt for årene 1735-1737: "... blev buden af Jens Michelsen i Yderby paa egne og entresentens Veigne Aarlig 2 Rdl...". Det fremgår heraf, at han ikke var alene om at ville stå for fangsten.

Lars Blasen f. marts 1697 Yderby, d. juli 1765 Yderby, Odden sogn.

Han forpagtede Bronnehagen sammen med Michel Nielsen i perioden 1732-34. Det er det eneste bevarede auktionsresultat i auktionsprotokollen for perioden 1728-55, men i amtsarkivet og birketingets justitsprotokol kan man se, at der indkaldes til auktion over Marsvine-staderne hvert 3. år i hele perioden.

gl. Lars Jensen f. 1721 Yderby, d. maj 1800 Yderby, Odden sogn.

31/1-1765 købte han sig rettighederne til Marsvinefangst ved Bronnehagen for 1,2,0 (vurd. 2,1,4) i perioden 1765-67. Ligeledes vandt han retten til sælhundefangst ved "Aadboe Revle" for 1,0,0 (vurd. 1,4,0).

Ole Pedersen f. 1728 Yderby, d. juni 1789 Yderby, Odden sogn. Han havde Bronnehagen fra 1761 og tre år frem, hvilket han gav 2 Rdl., 1 Mark og 4 Skilling for.

Lars Jensen f. 1749 Lumsås, Højby sogn, d. sep. 1830 Gniben, Odden sogn.

Henning Pedersen f. ca. 1750 Gudmindrup, Højby sogn, d. efter 1798 Odden sogn?

Peder Madsen f. 1754 Sonnerup, Højby sogn, d. 24/6-1835 Overby fattighus.

Den 17/11-1794 indsendte han sammen med to andre husmænd på Odden Henning Pedersen og Lars Jensen en ansøgning til Rentekammeret om hjælp på 120 Rd. til at indkøbe marsvine-garn og båd (Holbæk Amt, Journal over indkomne sager, 1794, lb.nr. 281).

Bådførere

Som nævnt i indledningen under "fiskeri" er der næsten ingen arkivalier, der beskriver forekomst-en af bådejere og fiskere førend langt op i 1700-tallet. De gange hvor både eller skibe omtales, er det som regel i forbindelse med strandinger - se nedenfor.

Det skal bemærkes, at den såkaldte "Bådsmandsskat" som igennem det meste af 1600-tallet blev opkrævet ikke som man måske skulle tro drejede sig om skat på både, men derimod om opkrævning af skat, der skulle være med til at finansiere udskrivningen af bådsmænd (matroser) til flåden.

Odboernes kontakt til den kongelige flåde beskrives under et senere punkt, der omhandler hele militærvæsenets indflydelse og påvirkning af Odden sogn.

De få spor der kan nævnes er:

Lars Michelsen f. 1732 Overby, døbt 27/1 Odden kirke, d. januar 1793 Yderby, Odden sogn.

I reserverullen 1751 finder vi ham i Lille Egebjerg, Vig sogn, hvor han tjente Jens Christensen. Alder oplyses at være 20 år og fødested Overby.

24/11-1762 køber han "En Sort Blistret Bæst" (hest) på Anneberggård for 5 Rd.

I Lægdsjordebogen 1764 noteres det, at hans samlede hartkorn udgør 6 td., 2 skp., 0 fj. og 2/17 alb.

Fadder 1764 og 1766, og forlover 15/10-69 for sin svigerinde Karen Larsdatter.

Del siden

Præsten tilføjede et pudsigt tilnavn til ham, da hans kone stod fadder 21/1-1770: "Lars Michel-sen Baads hustru". Måske har han haft en båd og fisket lidt; måske hentyder navnet til gårdens navn? En anden mulighed er, at han har været udskrevet som bådsmand til kongens flåde. Uanset hvad forklaringen er, så er det den eneste gang, at dette tilnavn er påtruffet i Odden.

Auktion 1776: gård nr. 7 med forslag om 6,0,2,0 htk. eng og ager.

10/4-1784 var han på Sejerø som formynder for sin afdøde søster Bodels søn Peder. Hans underskrift ses i skifteprotokollen pag. 74.

1789: formueskatten 30 skil. gør ham til en af de største skatteydere i Odden.

1792: udflyttet til No 2 med overdrevslod No 14.

Der blev indsendt en ansøgning til amtet 20/2-1793 fra Inspektør Trojel om at nationalrekrut Lars Pedersen kunne overtage fæstet efter afgangne (afdøde) Lars Michelsen. Gården var uden restancer, og det blev foreslået, at Lars skulle betale 30 Rd. i indfæstningsafgift (Holbæk Amt, Indkomne sager 1793, Jour.nr. 136).

Begravet med ligprædiken 56-60 år gl. Den 16/6-1794 overtog Lars Pedersen fæstet på hans gård.

Ole Larsen f. 1795 Yderby, døbt 22/5 Odden kirke, d. 24/4-1852 kysten ved Hornbæk. Han blev begravet i Hornbæk kirke.

Vacc. 2/12-1810 iht. Nyk. Sj. lægedistrikts vaccinationsprotokol, hvor det bemærkes, at han er 15 3/4 år, født i Yderby og faderens navn hmd. Lars Larsen.

Bosat Yderby 38a.

Han druknede ved kuldsejling ud for Hornbæk under sejlads fra Helsingør med åben båd. Den aldrende bådfører havde sammen med unge landmænd været i Helsingør og forhandlet land-brugsprodukter, som var skik dengang. De unge blev reddet, men den gamle bådfører gik tabt, men blev senere fundet i besiddelse af tegnebog med penge for lasten. Han efterlod sig kone og ét barn.

Oversigt over lodserne ved Gniben

Oversigt over lodserne ved Gniben

Lodser

Lodsvæsenet på Odden startede ret sent (11/10-1823) med ansættelse af to lodser og falder som sådan udenfor denne hjemme-sides grænse ved 1801, men da de første lodser ved Gniben er født i 1700-tallet, medtages de her for fuldstændighedens skyld.

Der var god brug for at få oprettet et lods-væsen her, da hundredevis af både og skibe igennem flere hundrede år var grundstødt og forlist omkring Odden.

Den tidligste lodsbog  "Beskrivelse over Kattegattet" er trykt 1800 og opbevares i Søfartsmuseet. Den indledes med denne erindring: Saalænge som Søefarten har været, har saavel de dristigste som de mest erfarne og forsigtigste Søemænd, stedse anseet Kattegattet som et af de vanskeligste Farvande, i hvilke der udfordres den utretteligste Aarvaagenhed til at slippe vel igiennem. Intet Under, da saa mangfold-ige Skibes Forliis beviser dets Vanskelighed, hvortil Strømmenes heftige, uregelmæssige og uberegnelige Træk saa meget bidrager. Sjællands Odde omtales på en enkelt side.

Peder Hansen f. 5/3-1786 Sejerø, død 23/2-1836 Gniben, Odden sogn.

Han blev gift 29/1-1815 i Odden kirke med Karen Larsdatter f. 1776 Yderby, Odden sogn. Hun var på det tidspunkt blevet enke.

Bosat matr. 33 i 1808 som iflg. udskiftningskortet var den alleryderste matrikel på Gniben.

Han blev antaget som lods 11/10-1823. Han blev da kaldt Peder Hansen Seieröe. Det oplyses endvidere, at han døde den 23/2-1836.

Anders Nielsen f. 1798 Gniben, Odden sogn, død 1838 Gniben.

Vacc. 8/11-1810 iht. Nyk. Sj. lægedistrikts vaccinationsprotokol, hvor det bemærkes, at han er 12½ år, født i Gniben og faderens navn er hmd. Niels Jensen.

Han blev gift med Sidse ...datter f. 1806, og de var bosat Gniben matr. 34.

Strandinger og vraggods

Som nævnt under afsnittet om lodser ovenfor, så blev farvandet omkring Odden og i særdeleshed Sjællands Rev kendt og berygtet blandt søfarende i århundreder. Utallige søfolk - både militære og civile - har mistet livet i dette farvand. 

De kilder der kan belyse strandinger er primært auktionsprotokoller og amts-/lensregnskaber. Heri finder vi både detaljer om strandingen eller det ilanddrevne vraggods; hos hvem det blev opbevaret; hvem der vurderede det opbjergede samt hvem der bød på det og vandt auktionen. Hertil kommer også kirkebogen, som dog kun nævner strandinger, når der var tale om omkomne enten ved selve strandingen eller såfremt en afdød sømand var drevet i land.

Endelig er der i datidens aviser også enkelte eksempler på artikler om strandinger eller ilanddrevne både fra Sjællands Odde.

 

En attest om et strandet vrag ved Yderby er bevaret i Odsherred Godsregnskaber 1728-30 [opslag 452]. Heri er gl. Lars Nielsen (1701-57) omtalt som husmand, idet han havde bjærget et stykke fyrretræ fra vraget (måske med tanke på at indbygge det i huset).

Teksten lyder: "Efter Strand Riderens begiering, haver vie 2de underskrevne Vurderingsmænd, Lars Andersen, og Michel Nielsen, udi Yderbye, i Aatboe Sogen, per Sæillands Amt, vurderet noget af et gammel Skibsvrag hvilket af Søen er dreven til Landet, imellem Yderbye, og Gniven [Gniben], som nogle af Yderbye mænd, haver funden, og opbierget, i Michel Nielsens Gaard, hauve til Hendstand være ansvarlig |: hvilket ej i støk viis kand specificeris, til sammen vurderet for 2 Mk.
Paa Huusmands, har Lars Nielsen i huus bye, funden, og opbierget, et landet støk Furretræ, vurderet for 1 Mk. 8 Sk. - tilsammen 3 Mk 8 Sk.
Det vie saaledes med voris Hænders underskrift testerer Lars LAS Andersen og Michel MNS Nielsen - Yderbye d. 2 Decemb 1727".

Der blev holdt auktion på Dragsholm Birketing i nov. 1729 over det ilanddrevne vraggods, som opbevaredes hos Michel Nielsen og Lars Nielsen i Yderby. Det var ikke alt, der blev solgt ved første auktion, så man prøvede igen 4.dec., hvor så 1 lidet støk før [fyrre] træ blev solgt til Lars selv for 1 Mk. 9 Sk.

 

Justitsprotokollen indeholder en enkelt interessant indførsel om en stranding: 

Anno 1733, d. 22 December - Auktion afholdt i Yderby over en bjerget last fra et skibsvrag

Indført i Dragsholm Birks Justitsprotokol 1728-1736 

 

Auktions-nummer

Emne

Navn

By

Auktionspris [Mark, Skilling]


8

1 tønde sild

Lars Mortensen

Yd.

2

9

22

"

Michel Larsen

Ov.

3

1

23

"

Niels Larsen

Yd.

3


26

"

Johan Bernhart Senger

Ov.

2

9

27

"

Olle Hansen

Yd.

2

10

28

"

Otte Madsen

Ov.

2

12

31

"

Otte Madsen

Ov.

3

1

32

"

Lars Persen

Ov.

3


36

"

Lars Persen

Ov.

2

15

37

"

Michel Tullesen

Ov.

3

1

38

"

Jens Michelsen

Yd.

3


42

"

Laurs Persen

Ov.

3

1

43

"

Michel Laursen

Ov.

3


45

"

Michel Rasmussen

Ov.

3


48

"

Olle Hansen

Yd.

3

1

49

"

Michel Rasmussen

Ov.

2

14

52

"

Niels Larsen

Yd.

3


54

"

Michel Laursen

Ov.

3

1

55

"

Degnen paa Aaden


3

2

56

"

ditto


3


57

"

ditto


3

5

58

"

Michel Laursen

Ov.

3

4

62

"

Laurs Persen

Ov.

3

4

65

"

Michel Andersen

Yd.

2

10

66

"

Jens Michelsen

Yd.

3

1

68

"

Lars Mortensen

Yd.

3

2

69

"

Lars Persen

Ov.

2

12

70

"

Michel Rasmussen

Ov.

2

11

71

"

Lars Persen

Ov.

3

2

72

"

Hans Laursen

Yd.

3

2

73

"

Michel Laursen

Ov.

3

6

75

"

Niels Laursen

Ov.

3

3

 

Der blev solgt i alt 81 tønder sild, og Odboerne købte som det ses hele 32 af dem.

Hele auktionen indbragte 46 Rdl. 3 Mark og 3 Skilling.

Justitsprotokollen indeholder desuden en sagsgennemgang af skibsforliset og en diskussion om, hvor­ledes spørgsmålet om bjergelønnen skal udredes.

 

Auktionerne over vraggods giver et billede over hyppigheden i perioden 1753-1770, hvor Dragsholm Birks auktionsprotokol er bevaret under Holbæk Amts Retsbetjentarkiv. Nedenstående er de uddrag, som vedrører strandinger og/eller vraggods.

 

 

3. April 1754  Auktion over Skipper Michel Jensen Møllers, Horsens, Jylland, ejendele. Afholdt på Michel Larsens Gård i Overby. Køberlisten indeholdt 8 odboere bl.a.:

 

40) en Jern Korford (=kuffert)                 Lars Nielsen, Yderby                                                 0,2,3

 

54) en gl. Trøje                                         Lars Ibsen, Yderby                                                    0,1,5

 

      en gl. Blaa Trøje                                                                                                                    0,1,12

 

      en … Sæk                                                                                                                              0,1,5

 

63) et Baad Seijl                                        Lars Bakke, Yderby                                                   0,1,4

 

      nogle gl. Vrag ansat for 2 læs 

      Brænde                                                                                                                                  0,2,7

 

 

 

16. September 1755  Auktion efter Skipper Johan Wilhelm Møller, Norge

 

Lars Pedersen, Yderby                   10 Tyelt à 7 f 13 f: Maalsboer 12 fonds tømmer        13,0,2

 

                                                      4 Tylter Huggen=Boer                                                1,0,4

 

Niels Larsen Snedker, Overby       10 Tyelt à 7 f 10 f: Maalsboer 12 fonds tømmer        12,4,4

 

                                                      1 Tylt Dragbord                                                          0,5,10    

 

                                                      10 Tylter Huggen=Boer                                              2,3,0

 

                                                      10 "                                                                            2,1,2

 

                                                      100 stk. Boer=Ender                                                   2,1,3

 

Lars Pedersen, Overby                   6 Tylter Huggen=Boer                                                1,3,6

 

Lars Bache, Yderby                       6 "                                                                              1,3,0

 

Jens Michelsen, Yderby                 4 "                                                                              0,5,8

 

                                                      3 Tylter Lægter Boer=Ender                                       0,3,12

 

                                                      1 Tylt Huggen=Boer (kontant)                                    0,1,3

 

Michel Thulesen, Overby               4 Tylter Huggen=Boer                                                0,5,4

 

Lars Michelsen, Yderby                 5 "                                                                              1,1,7

 

Hans Smed, Yderby                       1 Tylter Lægter                                                           0,1,12

 

Peder Hansen, Yderby                   10 "                                                                            2,4,14

 

Monsr Skov, Overby                      2 Tylter Maalsboer                                                     2,4,6

 

 

29. Oktober 1760  Auktion vedr. Niels Olsen, Skipper fra Carls=Crone i Sverrig, som her ved Aadens Land med en Ladning saltet Sild udi haart Wæir er Strandet. Auktionen afholdt i Overby.

 

Per (Pr) Jensen, hmd. i Overby      1 hele Tønde Sild     1,1,1              1,4,0 vurdering

 

                                                      "                               1,4,0              "

 

Søren Madsen, Overby                  "                               1,3,4              "

 

Mads Ibsen, Overby                       "                               1,1,1              "

 

                                                      "                               1,4,1              "

 

Niels Snedker, Overby                   "                                1,4,1              "

 

                                                      "                               1,4,5              "

 

                                                      "                               1,4,0              "

 

Søren Møller, Overby                    "                               1,4,3              "

 

 

Niels Mikkelsen, Overby               1 halv Tønde Sild     0,5,0              0,5,0

 

Mads Ibsen, Overby                       "                               0,5,1              "

 

Søren Madsen, Overby                  Fjerdinger                 0,3,4              0,3,0

 

 

13. November 1760  Auktion i Yderby på Begæring af Skipper Jochum Wendt fra Straalsund som ved Aadens Land med sit … Fartöy er strandet og opbjærget.

Mons. Fischer, paa Aaden             Een del Skibs Vrag                        0,2,12            0,2,0 vurdering

Mikkel Pedersen, Yderby             "                                                     0,3,6              0,0,8

                                                      "                                                     1,0,12            0,5,0

Snedkeren paa Aaden                   "                                                     0,5,2              0,0,8

Peder Christensen, Yderby           "                                                     0,4,8              0,2,0

Snedkeren Niels                            "                                                     1,2,1              0,2,0

                                                      "                                                     1,4,2              0,2,0

                                                      2de stk. Jern                                  0,3,1              0,1,0

                                                      1 Ballie med Jern                           2,5,1              2,0,0

                                                      1 Spade og 1 Skuffe                                           0,1,3              0,0,12

Degnen Sr Fischer, Overby           Een del Skibs Vrag                        0,2,4              0,1,0

                                                      "                                                     0,2,0              0,1,0

                                                      "                                                     0,1,14            0,0,8

                                                      "                                                     0,5,14            0,5,0

                                                      "                                                     0,4,4              0,1,8

                                                      "                                                     1,3,10            1,0,0

                                                      "                                                     0,5,0              0,3,0

                                                      2de Vinduer                                  0,1,5              0,0,8

Lars Møller, Overby                      Een del Skibs Vrag                        0,2,0              0,0,8

Mikkel Madsen, ibid.                    "                                                     2,4,2              1,2,0

(Madsen er erstattet af Mortensen)

Lars Blasen, Yderby                     "                                                     1,5,2              0,4,0

                                                      "                                                     0,2,10            0,1,8

Lars Pedersen, Yderby                  "                                                     5,4,2              4,0,0

Hr. Trochmann, Overby                "                                                     0,4,8              0,2,0

                                                      "                                                     0,5,2              0,3,0

                                                      "                                                     0,5,0              0,3,0

                                                      "                                                     0,5,2              0,4,0

                                                      "                                                     0,5,10            0,2,0

Mads Ibsen, Overby                      "                                                     0,4,2              0,1,8

Hr. Trochmann                              2 stk. Jern                                      0,2,2              0,1,0

Smeden i Yderby                          2 stk. Jern                                      0,0,12            0,0,4

                                                      nogle Jern Bolte                             0,3,2              0,1,8

                                                      1 Spade og en Pumpe og nogle

                                                      Haand spiger                                 0,0,9              0,0,6

Mikkel Pedersen, Yderby             noget Jern og Blokke                     1,0,8              0,4,0

                                                      en klump? Jern                               2,4,4              1,0,0

Hr. Trochmann                              1 … Toug                                      0,1,1              0,0,8

Ole Larsen, Overby                       "                                                     0,0,14            0,0,4

Mads Ibsen, Overby                      en Spand                                        0,1,11            0,1,0

Lars Jensen, Yderby                      1 Reb                                             0,0,9              0,0,4

                                                      2 Spader                                        0,0,8              0,0,4

Ole Madsen, Overby                     En del Jern Spiger                         0,2,3              0,0,12

4. Januar 1762  "Offentlig Auction paa Endel Strandet og Biærget Gods i Yderbye paa Aaden".

3..   10.. Hør                       Ms. Gotschalch paa Aaden   1,5,9              1,4,14

3..   6..                                Ms. Fischer Degn i Overby   1,2,14            1,4,15½

3..   3..                                Niels Snedker i Overby        1,2,12½         1,4,6

3..   2..                                Oluf Nielsen ûKarl i Overby                      1,2,6              1,4,2½

4..   11..                              Oluf Madsen, Overby          1,4,9              2,4,6½

4..   1..                                Mads Mikkelsen, Overby     1,4,7              2,2,3½

3..   4..                                Søren Madsen, ibid.             1,2,8½           1,5,6

3..   7..                                Mads Christophersen, Klint  1,3,11            2,0,½

3..   9..                                Søren Madsen, Overby         1,3,2½           2,0,7½

3..   9..                                bl.a. Ms. Gotschalch, Overby                     1,4,11            2,0,7½

4..                                       Ms. Fischer Degn i Overby   2,1,12            2,2,0

2..   4..                                Ditto                                     1,4,2              1,1,14

1 Tønde Tiære                    Niels Snedker, Overby         3,3,7              3,0,0

"                                         Mikkel Pedersen, Yderby     3,3,13            3,0,0

"                                         Mads Christophersen, Klint  3,3,1              3,0,0

(Tov Værk)                        Mikkel Pedersen, Yderby     7,3,0              10,0,0

1 Stor Stag 3..                     Mads Mikkelsen, ibid.          0,5,5              0,4,8

6 stk. Store Vandter?          Olle Pedersen, Yderby 3 stk.                      0,4,5              2,3,10

                                           Peder Christensen                 0,4,7             

- - -?                                   Lars Nielsen, Yderby           0,3,11            0,1,8

2..   7..                                Mikkel Pedersen, ibid.          1,1,12            0,1,8

3..   5..                                Mads Christophersen, Klint  0,5,0              0,1,8

1..   12..                              Olle Nielsen, Overby            0,3,0              0,1,8

1..   9..                                Mikkel Pedersen, Yderby     0,2,8              0,1,8

1..   13..                              Olle Nielsen, Overby            0,4,12            0,1,8

2..   1..                                contant                                 0,4,4              0,1,8

1..                                       Niels Mikkelsen, Overby      0,2,2              0,1,8

Rundholdter

(masten)                             Lars Jensen, Yderby             0,4,6              0,1,8

1 Raae                                Ole Andersen, Yderby         0,4,10            0,1,0

2 stk. Bræder                      Ole Nielsen, Overby             0,1,0              0,0,8

1 Gryn….                           Contant                                0,2,10            0,2,0

1 Nat-Huue                        Lars Andersen, Overby        0,1,14            0,1,0

1 Bord med Skuffe og Laas Mads Mikkelsen, ibid.         0,5,8              0,4,0

12. Marts 1762  Auktion over en del Skibsvrag … ved Nordstranden … en Baad ved Ebbelöche.

En Baad ved Ebbelöche funden                Niels Lars: Snedker paa Aaden                 0,4,5

d. 18de Octob. 1760, nu efter

foregaaende aldeles Sønderslagen

17. Marts 1763 Auction Holdelse paa noget gl. Bol-Værk fundet ved Overby, Aadens Sogn for over Aar og Dag siden, item noget fundet og opbiærget Brænde, ligeledes for Aar og Dag siden ved Yderby.

Bolværket i Overby            Mads Michelsen Sognefoged       0,2,0      vurd. 0,1,4

                                           i Overby

Brændet ved Yderby          og blev det efter adskillige Bud   2,0,2      vurd. 0,3,0

                                           tilslagen Niels Snedker i Overby

                                           som höystbydende

14. Oktober 1769 Auktion i Ebbelöche. Et strandet Skib.

En del Tømmer og Planker 0,3,0           0,3,6                Mons. Fischer

"                                          0,3,0           0,3,2                Søren Madsen, Gmd. Overby

Et Stor nord? 3 Jern            2,0,0           2,0,2                Niels Smed, Yderby

Tappe og 2de Ditto ringe

En del gl. Tømmer              0,3,0           0,4,0                Fischer

En del Tømmer og Planker 0,3,0           0,3,8                Lars Pedersen, Gmd. Yderby

"                                         0,3,0           0,5,0                "

Boigstr…..?                        1,2,0           0,4,7                Snedkeren i Overby

1 Bielde og 1 Spil               1,0,0           1,0,8                Ole Nielsen, hmd. Overby

Endel Tømmer                   1,2,0           1,1,3                Michel Rasmussen, Gmd. Overby

Kahyt Dørk og Endel         1,0,0           1,1,0                Lars Møller, Yderby

Kongelige Beddle (billeder?)

"Den anden Side"               1,4,0           0,5,2                Andres Larsen, Gmd. Overby

Endel Tømmer                   0,3,0           1,0,8                Jens Pedersen, Gmd. Yderby

2 Bielker                            2,0,0           0,4,10              Andreas Larsen, Gmd. Overby

Ditto Tømmer                     0,3,0           0,5,1                Michel Mortensen, Gmd.

Endel Planker                     0,3,0           0,4,0                Mons. Gottschalk

Mesan Masten                    1,2,0           0,4,3                "

2 ltt.? (Jernbolte)                0,3,0           0,3,8                Snedkeren på Odden

"                                         0,3,0           0,3,12              Smeden Niels Pedersen, Yderby

"                                         0,3,0           1,0,12              Lars Pedersen, Gmd. Overby

"                                         0,3,0                                   "

3 Spænd Vant? (Tovværk) 2,0,0           1,2,4                Sognefoged Mads Michelsen, Overby

En Boedon?                       0,4,0           0,2,1                Snedkeren på Odden

Et bundt stort Tovværk       0,3,0           0,3,5                Lars Pedersen, Gmd. Yderby

Et bundt mindre Tovværk  0,3,0           0,3,6                Michel Mortensen, Gmd. Overby

2de Tiime Glas                   0,4,0           0,2,1                Hans Pedersen, Gmd. Overby (1?)

Et bundt Tovværk              0,3,0           0,4,2                Lars Pedersen, Gmd. Yderby

En Kahyt Dør                     0,2,0           0,2,10              Ole Nielsen, Hmd. Overby

Fra kirkebogen har vi oplysninger om 7 omkomne søfolk/strandvaskere fra perioden 1774-1801:

Præsten omtaler "2 Strandinger", som blev "begravne uden Jords Paakastelse". Det skete 1/12-1774. Det må formodes at være to søfolk, der er druknet ifm. storm, forlis el.lign. og derefter drevet ind på en af strandene ved Odden.

1781 noteres to fund:

"Fra Stranden opkom en Kiste med et dødt Menneske i, formentlig udkastet af et Skib, der uden Jordspaa-kastelse blev begravet paa Kirkegaarden". Indførslen i kirkebogen ligger mellem 14/7 og 23/9.

Og fra samme periode: "Ved Strandbredden blev funden et halvt opraadnet Msk. (=menneske), som blev lagt i Kiste og begravet paa Kirkegaarden med Jords Paakastelse, her..? - er Bl..? [ulæseligt] fra - altid - skal staa". Indførslen i kirkebogen ligger mellem 14/7 og 23/9.

Begravelse 3/12-1786:

"En fremmed Mandsperson, som blev funden død udi en til Yderbye opbierget Baad, efter at der over hannem var taget Lovlig Syn, og Amtmandens Resolution var indhentet samt ved Herredfogeden Præsten Communiceret at bemeldte dødfundne mandsperson kunde udi kirkegaarden med Jords Paakastelse begraves".

Desuden to fund fra 1801:

31/5: "samme dag saa og et fundet strandet Mands Liig".

6/9: Præsten skrev: "saa og Dagen foran et strandet Mands-Lig" (begravet). Degnens dato for sidste begravelse var 6/9 (en søndag), mens præsten ved en fejl noterede den 6/8 (en torsdag).

Personen fra 1786 blev også omtalt i to af landets aviser "Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger" og "De til Forsendelse med Posten allene priviligerede Kiøbenhavnske Tidender".

"Da der ved Yderbye i Odsherred i Sielland dend 19. November 1786 er i Land drevet en Bøgebaad omtrent paa 15 Tønders Størrelse, hvori befandtes en død Mandsperson, iklædt en blaa Kiole, stribet Vest, og en Blaalerreds Skiorte med Bogstaver A. M. S., et Par blaa Burer, 2 Par lerreds Buks, blaa Strømper, og en Træeskoe paa den venstre Fod, om Halsen et rødt og et blaat Tørklæde, paa Hovedet en Bomulds Hu, og en liden rund Hat. [Herefter nævnes to døde fundet i en båd ved Ebbeløkke Mark den 21/12] ... saa bliver det herved til alles Efterretning bekiendtgiort med Anmodning, at de, som maatte tilhøre bemeldte Baade, vilde derom melde sig hos mig Kammerraad og Forvalter Hansen paa Egeberggaard i bemeldte Odsherred, siden disse Bøgebaade, som er trukken op paa Landet, behøver Iagttagelse, naar Vaarvinden begynder, om de skal bevares fra Fordervelse. Egeberggaard den 30. December 1786".

Nævnes skal også Daniel Andresen f. 1786 Lumsås, d. 5/10-1818 Gniben og begravet 6/11 i Odden kirke. 

Han var bosat på Overby 7f og er forfatterens tip3oldefar. Han "druknede d. 5 Octbr 1818 noget fra Gniben men drev i land ved Høve, hvor han blev funden og bragt til sit hjem".
Der er tale om Høve Strand (Asnæs sogn) i bunden af Sejerøbugten, så han er drevet en strækning på ca. 20-25 km. Det er det eneste tilfælde, der kendes fra Odden sogn, hvor en af sognets beboere omkommer ved drukning. Desværre fortæller kilderne ikke præcis, hvad der skete - udover at der var tale om en form for drukneulykke. Han efterlod hustru og eneste barn - en søn Christopher, der var 8 måneder gammel...

Strandinger - nye tilføjelser

Den 9/10-1724 blev Retten sat (Dragshom Birketing) ude ved Yderby for at afholde søforhør og indsamle vidneberetninger om en grundstødning på Sjællands Rev af en galease fra Haderslev. Hans Michelsen (1657-1731) fra Yderby blev bedt om at overvære søforhøret sammen med en mand fra Egebjerg sogn og rettens betjente.