Biografier for sognepræsterne

Den første oplysning der findes om eksistensen af Odden præstegård er fra 1370 (Roskildebispens jordebog).

Hans Jensen, f. før 1470, d. efter 1507 Odden sogn.

Sognepræst -1507-

Der er kun fundet et enkelt spor af ham, idet Nykøbing kirkearkiv har bevaret en oplysning om, at "Hr. Hans Jensen, da Sognepræst paa Odden" den 22/3-1507 solgte en gård lige øst for Nykøbing kirkegård.

Lars Olsen, f. før 1500, d. 1572 Odden sogn.

Sognepræst 1536-1572 og provst 1545-1559.

Det vides kun, at han døde "i en høi Alderdom", så det synes rimeligt at antage, at han blev mere end ihvertfald 70 år gl.

Christian Hansen Fyenboe, f. 1539 Ribe, d. 1603 Odden sogn.

Sognepræst 1572-1603 og provst 1590-1603.

Tre årstal der kan ses på altertavlen 1572-1584-1603 refererer til ham. I Dragsholm lensregnskaber 1591 oplyses det, at han (Hr. Christen paa Odden) betalte 1 lam i afgift for at få lov til at skære tørv på Ellinge Lyng. Desuden var hans afgift på 2 svin for 20 andele af oldengælden. Oldengæld var en afgift, som skovejeren modtog fra dem der havde svin gående på olden i skoven.

Peder Andersen Samsing, f. 1573 Samsø, d. 1635 Odden sogn.

Sognepræst 1603-1635 og provst i årene 1631-35.

I hans embedsperiode nedbrændte præstegården i 1631, hvorved de ældste optegnelser eller embedsbøger gik tabt. Det var først fra 1645, at kongen bestemte, at der skulle føres faste kirkebøger i Danmark. Indtil da var det overladt til den enkelte præst i hvilket omfang han gjorde optegnelser over sognets kirkelige handlinger. 

Mikkel Hansen Kraft, f. 1599 Helsingør, d. dec. 1660 Overby, Odden sogn.

Sognepræst 1635-1660. Forinden var han blevet kapelan i 1631.

I Danske Kancellis brevbøger om Indre Forhold er der bevaret et missiv dateret 19/12-1643 til lensmand Jørgen Vind, om at "Hr. Michel Kraft, sognepræst til Odboe kirke i hans Len, har givet til Kende, at Præstegaarden i hans Formands Tid skal være afbrændt, og at denne straks derefter er afgaaet ved Døden, saa han ikke havde opbygget hele Gaarden. Han beder nu om, at han maatte faa nogen Hjælp af Kirkerne i Draxholm, hvorved samme Præstegaard kunne opbygges. Kongen har bevilget, at han af Drachholms Kirker, som har Formue, maa faa et halvt Hundrede Rdlr. til Præstegaardens Opbygning. Jørgen Vind skal sørge for, at bemeldte Michel Kraft faar foreskrevne 50 Rdlr. af de Kirker i Lenet, som har Formue, og han skal have Indseende med, at Pengene bliver brugt til Præstegaardens Opbygning". Hans brev herom er bevaret i Danske Kancelli "Indlæg til registranter" og dateret 'før 29/11-1643'.

I Danske Kancelli er der ligeledes bevaret en indberetning fra ham fra 1651 over sognets hel- og halvgårde samt tiendeydere. Uddrag:
"Decimantes (skatteydere/tiendeydere) udi Øffreby [Overby] 20 og udi Yderby 23
Hele gårde udi Øffreby 11 og udi Yderby 14
Halfue gårde udi Øffreby 7 og udi Yderby 6

Syndens Gaarde som skylder til Kongen både Korn och Penge, ere udi Øffreby 2 hele Gaarde och 2 halfue. Och udi Yderby ere 4 syndens Gaarde.
Kirken haffuer udi Yderby half anden Gaard och i Øffreby en half Gaard det andet altsammen, med Kirken, ligger til Kongen och Cronen".

En tilsvarende indberetning i 1657 var desværre sparsom med personoplysninger ift. andre sogne, men det blev bl.a. noteret, at der ialt i Odboe Sogn var 24 hele gårde og 15 halve gårde samt 9 huse.

Peder Christensen Wivild, f. 1616 Asnæs sogn, d. 1699 Odden sogn.

Sognepræst 1660-1687, hvorefter han trak sig tilbage fra embedet.

I matrikeloversigten 1662 finder vi ham med jord i Yderby: 0 tdr.,0 skp.,2 2/3 fjk.,0 alb. hartkorn i sæd og avling og ingen landgilde (skat). Desuden havde han nogle jorde nær kirken med hhv. 0,0,0,2½ og 0,0,3,0 htk. i landgilde og hhv. 0,3,1 1/3,0 og 0,0,1,0 htk. sæd/avling.

Rasmus Samuelsen Winding, f. 1646, d. februar 1699 Odden sogn.

Sognepræst 4/6-1687 til 1699.

Ved matrikelarbejderne 1688 var der lidt kirkejord under den gamle matrikel på 0,2,2,0 der forsvandt og i stedet blev hele præstegården sat til 10,1,3,1 htk. i den nye matrikel.

Peder Andersen, f. 1655, d. april 1705 Odden sogn.

Sognepræst 18/3-1699 til 1705.

Gift med Gertrud Frick, f. ?, d. efter 1713. Hans Enke Gjertrud Frik blev tillagt af Sicola i Henrichsens Legat 5 Rdl. ved Landemodet 1713.

I lægdsrullen for landdragoner 1705 oplyses det, at rytteren Mathias Mogensen tjente hos Hr. Peder (dvs. sognepræsten) på Odden i 1705. Endvidere tjente Lars Olsen med nr. 55 i kom-pagniet (for landsbyen Braade i Egebjerg) også Hr. Peder på Odden.

Christen Jensen Spend, f. 1660 Herlufmagle, d. 27/5-1710 Odden sogn.

Sognepræst 5/5-1705 til 1710.

"... var Præst i 5 Aar, samt forhen Degn i Wiig...".

Gift med Kirsten Mortensdatter, f. o. 1665, d. efter 1711 Overby, Odden sogn. De fik 2 børn: 1) Barbara Christensdatter Spend f. 1705 Odden, d. 1772 Horsens g.m. skipper Niels Joensen Rørbye f. 1683 Horsens, d. 1764 Horsens og 2) Birgitte Christensdatter Spend f. ? Odden sogn, d. 1783 København g.m. comsumtionsskriver Jon David i København.

Christopher Christophersen Wegner, f. 1676 Husby sogn, Ringkøbing, d. februar 1720 Odden sogn.

Sognepræst 30/6-1710 til 1720.

Ved et ekstraskattemandtal 1711 oplyses det, at han i præstegården har følgende betalings-pligtige: to karle Niels Troelsen og Hans Jacobsen, 2 piger, forgængeren saglig Christen Spends enke og pigen Maren Madsdatter.

To af hans tjenestefolk Lars Madsen og Kirsten Nielsdatter blev absolveret i Højby kirke i 1717, idet de havde fået et uægte barn. Det må have givet nogle dønninger i sognet dengang, idet de begge tjente i præstegården! 

Højby kirkebog oplyser: 1717, Fest Annuciat Maria. Døbt et uægte barn i Ubberup kaldet Niels. Moderen heder Kiersten Nielsdatter .. og blef ved Daaben en Karl til Barnefader udlagt som tiente i Gaarden med hende hos Hr. Christopher paa Odden, nafnlig Lars Madsøn.

Han ses som fadder i Højby 23/7-1717: "Blef døbt Wel-ærværdige Præstens Magister Peder Holms Søn i Høybye Kaldet Jens Holm. Susceptr: Assessor Vildenraths Frue paa Annab: Gaard. Testes: Hr. Peiter i Asnæs, Hl: Hans Bruun i Nykiøbing, Hl: Christopher paa Odden, Hl: Peder Lundt i Grefvinge, Hl: Jacob Dals Kiæriste i Faareweile, og hans Datter ibid: Hl: Peders Kiæriste i Grefvinge".

Anders Grønberg, f. 1687 Skåne, d. 25/6-1734 Overby, Odden sogn.

Sognepræst 1. marts 1720 til 1734.

Præstekaldsbogen (Liber daticus) oplyser: "født i Skaane, havde været Skibspræst, var præst paa Odden i 14 Aar, gift med formands datter Kirstine Sophie Wegner, i hans Tid nl: d. 10 Aug. 1731 afbrændte Præstegaarden ...".

Han indledte to retssager den 12/11-1723 mod Michel Larsen i Overby for manglende betaling af stolestadepenge og 7/11-1727 hvor han lod lyse en 6 år gl. bortløben stud og indledte betalings-sag mod Hr. Kiær, Ulkerup. [Dragsholm Birk justitsprotokol 1723-28].

Han indsendte i 1728 en attest til godsregnskaberne om, at der dette år ikke var indtægter fra begåede lejermål i Odden sogn. Der havde dog været ét i Yderby, men personerne havde ikke begivet sig til åbenbar skriftemål og havde dermed ikke udpeget hinanden eller barnefaderen, så præsten mente ikke, at de kunne bogføres som skyldige til at betale bøde til godset. Personer-nes navne er desværre ikke nævnt. Lejermål er en gammel betegnelse for sex udenfor ægte-skabet.

Året efter attesterer han i januar 1729, at Gmd. og ægtemand Ole Hansen i Yderby har begået lejermål med sin tjenestepige. Der er endvidere bevaret en attest i godsregnskaberne, hvori han bemærker, at der ikke har været indgået ægteskaber i Odden sogn i perioden 1/10-1/12 1728. Endvidere en attest om, at der ikke er registreret lejermålsbøder eller afgiftsbelagte copulationer i sognet i 1729.

Gejstlig skifteprotokol 1733-1767:
2 Anders Grønbjerg, præst i Odden. 26.7.1737, side 3, 220, 337.
E: Kirstine Sofie [Christoffersdatter] Wegner. LV: successor Henning [Knudsen] Trochmann, der ægter enken. B:
1) Ellen Marie Andersdatter Grønbjerg. Ved afkald 30.6.1746 er hun g.m. Jørgen Sørensen Møller, knapmager i Helsingør
2) Johanne Kirstine Andersdatter Grønbjerg.
FM: morbror Niels Haahr Wegner, rektor i Nykøbing.
Arv i boet til Niels Bruun efter far Hans [Madsen] Bruun, præst i Nykøbing og Rørvig, [død 1721].

Han blev gift 1720 med Kirstine Sophie Christophersdatter Wegner f. 1/9-1702 Odden, d. 6/9-1743 Overby, Odden sogn. De fik 2 børn: 1) Ellen Andersdatter Grønberg f. 1722 Overby, d. 1772 Rørvig sogn g.m. knapmager og møller Jørgen Sørensen, Helsingør og gift 2. gang med skoleholderen i Odden Herkules Schou f. 1712, d. jan. 1771 Rørvig. 2) Johanne Kirstine Andersdatter Grønberg f. 1725 Overby, d. efter 1746 Nykøbing Sj. gift 11/6-1749 Odden kirke med borger i Nykøbing Sj. Oluf Rose.

Henning Knudsen Trochmann, f. 3/2-1693 Skårup, Fyn, d. 20/9-1766 Overby, Odden sogn.

Sognepræst 8. september 1734 til 1766.

Han var suspenderet i en kort periode fra hans søns fødsel 29/8-35 til 4/11-35, da hans hustru nedkom for tidligt efter brylluppet, men han fik oprejsning og fik lov til at forblive i embedet.

I 1739 så han sig nødsaget til at klage til provstiet over sin degn Mariager, som utallige gange forsømte sit embede og gjorde sig temmelig uheldigt bemærket - sædvanligvis pgra. druk.

Ifm. redegørelsen for fattigregnskabet 1740-41 noteres det, at præsten har 3 karle og 2 piger. Hans årlige bidrag til fattigkassen sættes til 1 Rd.

1741: i et brev forsøgte han at undslå sig for at holde rytterheste pgra. manglende midler og græsningsmuligheder, men samme år noteres i en "special antegnelse", at Trochmann på linie med de øvrige præster i Odsherred bliver bedt om at holde én rytterhest.

Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1741: "Den 9. julii visiterede jeg i Oddens Kirke. Præsten Henrich Trochmand. Siele-registeret 143. Præsten prædikede over evangelium dom. 6 p. Trinit. Degnen (Christopher Hansen) og schole-holderen begge nys komne, syntes at blive gode. Der var og stor mængde af børn, som alle kunde læse got i bog. Ungdommen den øvrig var nogenledes øvet i de eenfoldigste sandheder. Kirken i god stand. Intet at klage".

Der var masser af tjenestefolk i præstegården i hans embedsperiode. Han havde en karl Søren Michelsen (f. 1728) 1746-52, og en karl Jens i 1748, der begge optrådte som faddere. I 1752-53 ses hans tjenestepiger Anne Nielsdatter og Øsle/Ursule som faddere, og i 54-62 står hans to tjenestepiger Maren Nielsdatter og Ellen Michelsdatter faddere flere gange.
Den 12/4-1748 stod  "Præstens karl Lauritz" fadder for Niels Madsens datter Anne i Overby. Det er sandsynligvis en anden af samme navn, der ca. 10 år senere i 1757-58 "karl Lauritz" ses som fadder. Desuden træffes "Præstens karl (uden navn)" og "Præstens karl Niels" som faddere i 1766. I 1758 registreres en pige Merthe hos ham som fadder og i 1763 ses Karen Mortensdatter som fadder og tjenende hos ham. Endelig ses præstens pige Mette (uden efternavn) som fadder i marts 1766.
Reserverullen 1751/52 supplerer ovennævnte med oplysninger om, at Søren Michelsen, 23 år, født Nakke; Peder Nielsen, 23 år, født Rørvig og Lars Hansen, 15 år, født Hønsinge, alle tjente hos ham dette år. I 1752 tjente Mads Olsen, 26 år, af Overby hos ham iflg. reserverullen.

Auktion 1760: her køber han en hel del skibstømmer, jern og tov fra et vrag.
Auktion 1762 i Nykøbing: han køber et stort egekar på 3 Tønder for 1,4,7.
Auktion 7/4-1766 i Egebjerg: her købte han et kar for 1,1,4 (vurd. 0,2,0).

Død: 73 år, 7 mnd. og 17 dage gl. Der er givet en kort levnedsbeskrivelse i kirkebogen. 

Gejstlig skifteprotokol 1733-1767:
26 Afkald i Yderby i Odden sogn. 29.9.1748, side 393.
Afkald fra Niels Lauridsen på kongens gods i Yderby
for arv til hans brors børn
til Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden, der har haft arven på rentepenge.

69 Henning [Knudsen] Trochmann, præst i Odden. 20.10.1766, side 1028, 1044, 1047, 1049, næste protokol fol.1, 44, 81B.
E: Karen [Jordhøj]. LV: Bertel Hansen Mandix, byfoged i Nykøbing.
Første ægteskab med [Kirstine Sofie Christoffersdatter Wegner i Odden, skifte 7.10.1743 lbnr.15]. B:
1) [Anne Helene Trochmann, skifte 27.6.1759 lbnr.52, g.m. Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig, skifte 20.4.1761 lbnr.55]. 1B:
a Hans Hansen Thoneby 10.
FM: Jørgen Borch, præst i Nykøbing og Rørvig.
Afdøde døde 20.9.1766.

Gift 1. gang 1720 Odden kirke med Kirstine Sophie Christophersdatter Wegner enke efter forrige sognepræst Grønberg. De fik 4 børn: Peter Knud Trochmann 1735-1750, Anna Helene Troch-mann 1738-1759, Andreas Christopher Trochmann 1739-40 og Elisabeth Catharina Trochmann 1741-42.

Gift 2. gang 1/7-1746 Skamstrup kirke med Karen Lauritsdatter Jordhøj f. 1703 Udesundby, Frederiksund, d. dec. 1787 Overby, Odden sogn. "Karen havde proces med Præsten Johan Nimb i Nørre Jernløse angående brud på ægteskabsløfte, hvori faldt Højesteretsdom 11-1-1746, og blev juli samme år i Skamstrup gift med Præsten i Odden Sogn".

Hun ses som fadder og gudmoder adskillige gange i årene 1746-66. 

Gejstlig skifteprotokol 1733-1767:
34 Testamente i Odden. 22.11.1752, side 481, 1003.
Testamente af 22.11.1752 for Karen Jordhøj g.m. Henning Knudsen Trochmann, præst i Odden.
Hans første ægteskab med [Kirstine Sofie Christoffersdatter Wegner i Odden, skifte 7.10.1743 lbnr.15]. B:
1) Anne Helene Trochmann. Ved afkald 14.1.1758 er hun g.m. Hans Thoneby, præst i Nykøbing og Rørvig. Ved testamentets fornyelse 11.9.1764 er Anne Helene Trochmann død og hendes forældreløse søn bliver eneste A:
a Hans Hansen Thoneby. (Sml. lbnr.55, 69).

Der er et detaljeret skifte efter hende i 11-12/12-1789, hvor familien nævnes og hun nævnes i skifteprotokollen ifm. testamenter 22/11-1752 og 10/8-1753.

Johan Ottosen Grundtvig, f. 23/11-1734 Sejerø, d. 5/1-1813 Udby sogn.

Sognepræst 16. nov. 1766 til 10. juli 1776, hvorefter han rejste til præstekaldet i Udby-Ørslev sogn.

1750 Student fra Roskilde, 1753-57 privat Medhjælper hos Provst Wilsbech i  Bregninge, 1754 Ventebrev paa Odden Præste kald, s.aa. cand.theol, 1758 privat Medhjælper hos Pastor Arctander i Egebjerg, 1760 personel Kapellan der, 1762 personel Kapellan i Holbæk og Merløse, men Kaldsbrevet atter kasseret, s.aa. privat Medhjælper hos Pastor Hersleb i Nykøbin g Sj., forrettede 1765 Embedet under Vakancen, 1766 hos Faderen i Vallekilde, s.aa. Sognepræst til Odden, 1776 Sognepræst i Udby-Ørslev.

I avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender blev det i 1755 meddelt, at "samme Dag (18/7) er Studiosus Johan Grundtvig allernaadigst confirmeret at være Sognepræst til Oddens Menighed i Siælland, naar Kaldet lovlig leedigt vorder". Han måtte således vente 10 år, førend han kunne tiltræde embedet.

"Lars Nielsen i Præstegården" ses som fadder 1767.

Han var selv fadder 27/4-1770 for Kapelanen Hr. Peder Schwane Bangs søn i Nr. Asmindrup.

I en "specifikation over strøegodsets hartkort i Odsherred hvoraf Delinkvent Penge haves" dateret 12. dec. 1768 noteres sognepræsten for 9,7,1,1 htk.

Han skrev til amtet i 1773 angående hans hodlninger til udskiftningen af præstegårdens jorder (Journal over indkomne sager, 1773, lb.nr. 233).

Levnedsforløb findes beskrevet bl.a. i N. A. Jensen "En familie fra Odsherred".

Gift 1768 Højby kirke med Cathrine Marie Nielsdatter Bang f. 1/7-1748 Egebjerggård, Egebjerg sogn, d. 17/9-1822 Udby sogn, Præstø. Det oplyses om hende, at hun "var en djærv og dygtig kvinde, hvis valgsprog var: Hellere dø end raadvild".

De fik 7 børn, men kun disse findes i min database: 1) Jacob Hansen Grundtvig 1771-75, 2) Otto Johan Grundtvig 1772-1843, 3) Jacob Ulrich Hansen Grundtvig 1775-1800 og 4) Nicolai Frederik Severin Grundtvig 1783-1872. Sidstnævnte blev en af Danmarks mest kendte - både som præst, biskop og digter m.m.

Joachim Friderich Horster, f. 19/11-1741 Norge, d. 15/1-1800 Odden sogn.

Sognepræst 18. september 1776 til 15. marts 1780.

Han har tilsyneladende ikke efterladt sig ret mange spor fra hans virke i sognet. Han blev i sognet, selvom han trådte tilbage efter få år, så måske har han været ramt af sygdom?

Christopher Christophersen Nyholm, f. 2/12-1750 Slaglille sogn, Sorø Amt, d. 14/11-1826 Nyborg, Svendborg Amt.

Sognepræst 15. marts 1780 til 14. maj 1783.

Han var gift med Beate Jacobine Wurnfeldt f. ? De fik 3 børn: 1) Christopher Christophersen Nyholm f. 10/4-1781 Overby, Odden sogn, 2) Karoline Birgitte Nyholm f. 9/9-1782 Overby, Odden sogn, d. 1/3-1844 Ulstrup sogn ~ 1809 Nyborg med sognepræst Andreas Engberg f. 1777 Skamby sogn, d. 1820 Svanninge sogn, 3) Johannes Schrøder Christophersen Nyholm f. 10/9-1783 Overby, Odden sogn.

Thomas Martinus Braëm Galskjøt, f. 2/1-1748 Laurbjerg sogn, Randers Amt, d. 23/5-1828 Hyllested.

Sognepræst 4. juni 1783 til 30. juli 1784. Kapellan i Skien i Norge, Præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.

Jørgen Westergaard, f. 26/2-1745 Vigerslev, d. 18/1-1818 Overby, Odden sogn.

Sognepræst 30. juli 1784 til 2. februar 1798.

I 1785 indberettede Biskop Balle følgende: Nuværende Sogne-Præst Hr. Westergaard er nyelig ankommet. Han lover at ville bygge fremdeles paa den Grundvold, som er lagt af hans For-mænd.
Og ved sit næste besøg i 1791 noterede han bl.a. følgende: Sognepræsten Hr. Westergaard, en duelig og flittig Mand i sit Embede, prædiker grundigt, ordentligt og vel. Han catechiserer godt.

1789: betalte han formueskat af embedet på 10 Rdl.

Han havde en tjenestekarl Lars Nielsen, som døde i 1794 kun 24 år gammel og en tjenestepige Karen Madsdatter fra Nykøbing hos sig i 1796.

Den 26/10-1796 skrev skoleholder Gottschalk ind til amtet og bad om at få flyttet fattighuset fra skolelodden, da det allerede var aftalt med bønderne, at det skulle udflyttes og at et beløb på 14 Rd skulle gives i udflytningshjælp (Holbæk Amt, Indkomne sager 1796, jour.nr. 346). Sognepræsten hr. Westergaard fulgte op på dette i april året efter, hvor han bad om at få anvist et bekvemt sted i byen, hvortil man kunne flytte fattighuset (Holbæk Amt, Indkomne sager 1797, jour.nr. 388).

Ved FT1801 var familien at finde i Søborg by, idet han var blevet præst for Søborg og Gilleleje, men han må åbenbart have haft gode minder om Odden, idet flyttede tilbage og døde dér i 1818.

Gift 1/5-1780 Veflinge kirke med Anna Kirstine Lund f. 1751, d. 31/3-1821 Blistrup, Frederiksborg Amt.

De fik 7 børn: 1) Christen Schaarup 1781-94, 2) Dorthea Margaretha 1782-1874, 3) Andrea Marie 1785-1875, 4) Johan Georg 1787-1863, 5) Laurentius Lykke f. 1790, 6) Carl Frederik f. 1793 og 7) Christiana Westergaard f. 1795.

Elias Christian von Haven, f. 28/6-1754 Sorø, d. 9/8-1813 Overby, Odden sogn.

Sognepræst 2. februar 1798 til 1813.

Omtales 1801 som Doctor Philosophiæ.

Gift med Maria Elisabeth Lunn f. 8/9-1778 Vinderslev sogn, Viborg, d. 4/4-1860 Ørum sogn, Djurs Nørre Herred. De fik 1 barn: Charlotte Amalie von Haven f. ? Overby ~ 26/6-1835 Holmens kirke med Hans Peter Lassen f. 1801 Odense Amt.

Del siden