Studier af fejl i kirkebogen

Det er velkendt for alle, at kirkebøgerne udgør en af de vigtigste primærkilder for slægtsforsk-erne. Hvis to kilder er uenige om en hændelse, et navn, en persons alder, familiære sammen-hænge eller andre forhold som kirkebøgerne indeholder oplysninger om, ja så vil man rutine-mæssigt tillægge kirkebogen størst vægt. Det er derfor af særlig interesse for slægtsforsk-ningen at studere kirkebøgerne indgående.

Studier af Odden sogns kirkebøger har - hvor det har kunnet efterprøves - afsløret en forventlig høj grad af præcision, men der er også interessante tilfælde, hvor det kan fastslås, at enten præsten eller degnen har fået noteret nogle ting forkert. Denne side dykker ned i de forhold, hvor præst og degn er uenige og analyserer både fejltyperne, fejlprocenterne og i nogle tilfælde også den sandsynlige årsag til, at der har indsneget sig en form for fejl hos en af dem.

Konklusionen er, at det absolut kan anbefales at gennemgå sine fund og resultater i begge kilder med åbent sind og omhyggelighed i de tilfælde, hvor både præstens og degnens eksemplarer af kirkebøgerne er bevaret. Nogle gange vil man ved at studere det andet eksemplar af kirkebogen få nye spor og oplysninger; andre gange blot en mere letlæselig udgave af en kirkelig begivenhed og andre gange måske pludselig opdage, at et navn; et sted eller en dato (endog årstal) faktisk kan vise sig at være anderledes end man har gået og troet!

Fejltyperne kan opdeles i disse grupper:

* et for- eller efternavn er noteret forkert

* en titel kan være noteret forkert - typisk gårdmand/husmand

* en datoangivelse kan afvige markant

* en aldersangivelse afviger markant

* personen knyttes til en forkert by i sognet

* en familiesammenhæng er anført forkert fx. moder istf. datter

* præsten eller degnen har glemt at notere en begivenhed

Den mest almindelige årsag synes at være, at der i en periode har manglet enten en præst eller en degn i embedet og at den anden således har måttet stå for alle optegnelser i en kortere eller længere periode. Men der er også flere eksempler på, at der er sket et svigt i koncentrationen i opremsningen af flere navne. Når der nedenfor er angivet en fejl - og hos hvem den er forekom-met - så sker dette på baggrund af databasens mange muligheder for at krydschecke samme kilde eller flere forskellige kilder. Nogle gange bliver fejlen indlysende i den samme kilde fx. hvis et barn er nævnt med et bestemt navn ved dåben men med et andet navn kort efter ved en begravelse af samme barn.

Alle fejltyper som er konstateret i Odden sogn gennemgås nedenfor dog med start i 1734, hvor degnens eksemplar begynder. Alle konstaterede fejl er vist i oversigtsskemaet nederst på siden.

Total oversigt over alle afvigelserne fordelt på årstal:

1734

Blandt fadderne den 2. juli noterer præsten "Marthe Henrik Nielsens", men hans kone hedder Maren.

1735

Ved en dåb noterede præsten, at smeden Johan Hansen var fadder for Lars Olsens barn i Overby. Imidlertid hed smeden på det tidspunkt Johan Bernhardt (også kaldet Johan Hartzinger), så præsten må velsagtens have hørt forkert, da efternavnet blev nævnt.

1736

Blandt fadderne den 21. marts noterer præsten "Henrik Jensens datter Lucie", men der er tale om hans kone.

1737

Præsten noterer en dato som "Festo Precationis", men der må være tale om enten Die Precatorium (17/5) eller Festo praedecationis (27-29/5).

Som et kuriosum bemærkes det, at dåben 19. p. Trin. (27/10) af unge Michel Nielsens datter i Yderby af præsten er indført både under dåb (pag. 9) og under begravelser (pag. 296). Oplysningerne er næsten identiske, men ved den anden indførelse er Otte Sørensen også nævnt blandt fadderne, mens Hans Olsen Møller til gengæld kun er nævnt ved den første indførelse. Udover at dåben ved en fejl først havnede under begravelser, så regnes ovenstående afvigelse ikke som en decideret fejl, da begge faddere sandsynligvis burde have været nævnt begge steder.

1738

Thule Michelsens konfirmation er ikke nævnt i præstens bog – kun i degnens.

1741

Degnen får skrevet fornavnet forkert ifm. begravelsen af hans forgænger Willum Mariager den 26/3.

1742

Degnen noterer brudens fornavn forkert Maren i stedet for det korrekte Anne ved en vielse den 22/5.

1745

Ved en dåb 20/6 bemærker præsten i margenen, at Anders Hansens søn Hans døde i 1766, men han døde blot en uge senere i 1745. Den Hans der døde i 1766, var en ny søn, der blev født to år senere i 1747.

1752

Både præsten og degnen laver besynderligt nok samme fejl – måske efter fælles konsultation af bøgerne? – da Lars Baches datter blev begravet den 5/3, idet de begge noterer fornavnet som Sidse og bemærker, at hun var 6 uger gammel, men samtidig var de begge enige om, at datteren blev døbt Inger kort tid forinden den 30/1. Nogle år senere opkalder Lars Bache da også en ny datter Inger efter denne afdøde pige.

Den næste begravelse indføres 16/4 og her noterer præsten at afdøde Mads Michelsen er fra Yderby, mens degnen noterer Overby. Da faderen Michel Andersen Schinkel er fra Yderby, var det i dette tilfælde præsten, der havde lavet den korrekte indførsel.

1759

Ved en dåb 7/10 er der uenighed om fornavnet. Præsten har Karen mens degnen skriver Inger Nielsdatter. Senere kilder bl.a. skifte og folketælling bekræfter, at navnet er Karen Nielsdatter.

I listen over konfirmander er Rasmus Madsen gledet ud i degnens eksemplar af kirkebogen.

1760

Degnen noterer ved en fejl, at faderen til en af konfirmanderne Karen hed Ole Madsen, mens præsten korrekt skriver Otte Madsen.

Da Maren Melchiorsdatter blev begravet 15/6 (76 år) kom degnen til at skrive, at hun var Jeppe Michelsens datter, men hun var hans hustru.

1761

En vielse mellem Hans Nielsen og Sidse Jensdatter noteres med forskellige datoer. Præsten har 4. søndag i Fasten (1/3), mens degnen har Dom. Judica (16/3). Begge er søndage, og det kan derfor ikke umiddelbart fastslås, hvilken af disse, som er korrekt. Bemærk, at det i skemaet ovenfor er henregnet til en fejl hos degnen, selvom det som nævnt ikke kan afklares nærmere.

1762

I forbindelse med en begravelse af Gmd. Lars Olsens søn Rasmus noterer præsten korrekt byen som Overby, mens degnen skrev Yderby.

1763

Præsten får i rækken af faddere ved en dåb af Hans Pedersens datter Sidse den 2/7 lavet en fejl, idet han noterer Henrik Nielsens datter Sidse som en af dem. Hun døde imidlertid i 1757, så der må menes datteren Kirsten. Han kan måske have lavet skrivefejlen under påvirkning af dåbsbarnets navn!?

Den 3/8 begraves Otte Ejlersen, søn af Ejler Nicolajsen der stammede fra Rørvig, men degnen noterer ved en fejl efternavnet som Jochumsen.

1768

Ved begravelsen af Gmd. Niels Ottesens søn Lars den 16/10 noterer præsten korrekt Yderby som bynavn, mens degnen forkert noterede Overby.

1769

Ved dåben af Hans Pedersens datter Maren bemærker præsten, at datoen er Sexagesima dvs. 29/1, mens degnen noterer den som 22/1. I dette tilfælde indføres det som en fejl af degnen i skemaet ovenfor.

Præsten noterede korrekt, at det var gl. Ole Madsens hustru Sidse, som blev begravet 23/7, mens degnen forkert fik skrevet Otte Madsen.

I oktober døbes Hans Michelsens søn Michel den 20. Søndag p. Trin. Præsten tilføjer imidlertid 15/10 i margenen, mens degnen korrekt noterer datoen som værende 8/10. Vi må gå ud fra, at præsten har ret i, at det var 20. søndag efter Trinitatis, og han laver derfor kun en meget lille fejl ved at skrive 15/10.

1772

Ved en dåb 5/4 fortæller præsten om en af fadderne Jeppe Michelsen, at han tjente sin stedfader Lars Michelsen, men hans far levede i bedste velgående frem til 1782. Det rigtige navn var i stedet Jeppe Madsen!

En dødfødt pige 25/7 er kun nævnt i præstens eksemplar, men da degnen har indført hende under døde, regnes dette ikke for en fejl/mangel. Det samme er tilfældet den 5/10.

1773

Ved dåben af Lars Michelsens søn Mads 5/9 skrev degnen "død" i margenen, men det var broderen Mads født året før i 1772, der døde som spæd. I skemaet er dette indført som en familiefejl.

1774

Da Jens Nielsens datter blev døbt 9/11 noterede degnen, at de var af Overby, men både familie og faddere var alle af Yderby.

1775

Præstens søn blev døbt fredag den 15/9, men degnen skrev 16/9. Da det kan være sket natten til lørdag, regnes dette ikke som en sikker fejl.

1777

Ved en begravelse 8/6 er der uenighed om faderens navn til Søren Nielsen ¼ år gl. Præsten skrev Niels Olsen, mens degnen korrekt noterede Niels Ottesen.

Ved en dåb samme dag af Morten Jensens datter skrev præsten at alle var af Yderby, men både familie og faddere var alle fra Overby.

1778

En af konfirmanderne Niels Hansen bliver fejlagtigt kaldt Rasmus Madsens søn af præsten, mens degnen noterer "hos Rasmus Madsen". I præstens kaldsbog (liber daticus) var præsten mere omhyggelig, og her får vi den rigtige forklaring, nemlig at han var Rasmus Madsens stedsøn.

Ved dåben af Søren Nielsen 30/8 tilføjede præsten "død" i margenen, men denne Søren døde ikke ung (faktisk først mange år senere i 1823), hvilket en sådan bemærkning i margenen som regel bruges til at indikere. Noten regnes for at være sat forkert på siden og henføres til "familiefejl".

Ved den næste dåb 13/9 nævner præsten Dorthe Jensdatter hos Peder Michelsen, og man får indtryk af, at hun var tjenestepige hos ham, da denne formulering altid bruges i denne sammenhæng, men faktisk var hun blevet gift med Peder nogle år forinden i marts 1776. Fejlen henføres til "familiefejl".

1779

Ved en dåb 1779 bemærkede præsten, at Jørgen Olsens kone Sidse Jensdatter var blandt fadderne, men hun hed faktisk Sidse Hansdatter.

1780

Anne Larsdatters dåb 30/7 er ikke kommet med i degnens bog.

1781

Dåben af præstens søn 20/5 er gledet ud af degnens eksemplar.

Præsten fik lavet en sammenblanding af to navne i listen over konfirmander i april måned. Dorthe Jensdatters forældre hed Jens Nielsen og Kirsten Ottesdatter, men præsten får fejlagtigt kombineret dette til, at faderens navn var Jens Ottesen.

To begravelser er indført 5. søndag p. Trin. hvilket præsten noterer som 14/7, mens degnen korrekt har datoen som 15/7.

1782

Ved en barnedåb 16/6 skrev præsten først Jeppe Michelsens datter Karen, men retter det til Maren. Søsteren Karen lever endnu. Degnen får imidlertid ikke rettet fejlen med fornavnet Karen.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at der ses én dags afvigelser på to dåbshandlinger 18/8 og 27/10, hvor degnen har hhv. 17/8 og 28/10, men førstnævnte kan evt. skyldes, at degnen noterer en hjemmedåb (hvilket er set før), mens sidstnævnte er en mindre fejl fra degnens side (Dom. 22. p. Trin. var 27/10 som præsten skrev), men kun den sidste finder vej til skemaet, som en datofejl.

To begravelser sidst på året er noteret med små aldersforskelle hos præst og degn. Jacob Andreasen hhv. 76 og 75 år og Anne Micheldatter hhv. 70 og 68 år. Aldersangivelserne ligger meget tæt og i ovenstående skema er de derfor ikke indført som fejl, da en aldersangivelse indenfor 1-2 år anses for at være "ens".

En vielse som hos præsten er indført 25/11 under kirkeåret 1782 skal rettelig være 1781, som også degnen noterer. Dette understøttes af, at parrets førstefødte bliver døbt i februar 1782. Præsten laver yderligere to fodfejl, idet han oversætter de latinske betegnelser for både trolovelsen og vielsen til forkerte datoer (uanset hvilket år der måtte være det rigtige). Herudover noterer præsten brudens efternavn forkert, idet Johansdatter er blevet til Hansdatter.

1783

Ole Nielsens datter Kirstens dåb 19/10 er gledet ud af degnens indførelser.

Umiddelbart efter får degnen rodet latinsk betegnelse og dato sammen, idet Hans Nielsens datter Bodel blev døbt 21. p. Trin. (den 9/11), men degnen kom til at blande det sammen til 21/11.

Det skal bemærkes, at præsten ved dåben af Mogens Hansen den 24/12 fik skrevet noget overraskende, idet forældrene blev anført at være Hans Sørensen og Karen Jensdatter (indcirklet) med Ellen Michelsdatter tilføjet ovenover. Databasen afslører, at Ellen er den rigtige mor til Mogens, og at Karen Jensdatter i stedet var en af fadderne. Dette har præsten så tilføjet som "Karen Niels Andersens kone" (= Karen Jensdatter) nede ved fadderne. Da præsten selv opdager og retter fejlen (uden dog at slette Karen foroven), regnes dette ikke som en 'rigtig fejl', der skal med i skemaet.

En begravelse 22/7 af Bodel Larsdatter på 19 år er ikke nævnt i degnens eksemplar.

1784

Den 3. Søndag efter Hellig 3 Konger (25/1) døbes Lars Jensens søn Lars. Degnen får dog nok set på den forkerte kalender og noterer dagen som 26/1.

Det skal lige nævnes, at degnen måneden efter indfører to dåbshandlinger den 15/2 og 25/2, men at han nøjedes med at skrive 15de og 25de, da næste dåb først finder sted i april, så kan man ikke uden præstens kirkebog konkludere, om han mente februar eller marts. Da det ikke er en decideret fejl med datoer, er denne undladelse ikke taget med i oversigtsskemaet.

Jeppe Madsens datter Anne blev begravet 9/4 og præsten noterer alderen som 9 uger gl. og degnen 5 uger gl. Hun blev født 29/1, så 9 uger var korrekt.

1785

Præsten får ved en dåb 29/5 noteret, at alle faddere var fra Yderby, men de var rettelig alle sammen fra Overby.

Da Karen Poulsdatter blev begravet i maj, var der uenighed om alderen. Præsten havde 63 år, mens degnen havde 68 år. Hun er født udenfor Odden og hendes fødeår kendes ikke. Forskellen i aldersangivelser er derfor ikke bogført som en fejl i skemaet ovenfor, da det er uvist, hvem der har ret.

En af de efterfølgende begravelser gav også anledning til ret stor forskel i aldersangivelsen. Jens Andersen den 11/9 (degnen skrev 18/9, men præsten præciserer, at der er tale om Dom. 16 p. Trin., hvilket er 11/9) noteres af præsten som 72 år gl., mens degnen har 61 år. Oeders efterretninger og reserve-rullens aldersangivelse i 1752 giver præsten ret i hans aldersangivelse.

1786

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at en dåb af Hans Sørensens datter Dom. Misericordia 30/4 af degnen noteres som 29/4. Det kan ikke afgøres med sikkerhed, om degnen eventuelt har noteret en hjemmedåb, hvilket er set ved flere lejligheder, så dette noteres ikke som en fejl.

Da Gmd. Lars Madsens datter Karen blev begravet 9/4, skrev præsten at hun var 7 mnd. gl., mens degnen kun noterede 16 uger. Hun var født i september året før, så præstens angivelse var korrekt.

1787

Mads Olsens datter blev døbt 15/4, men degnen noterer 14/4. Dette kan dog være en hjemmedåb og noteres derfor ikke som en fejl i skemaet.

Dette år ses der under begravelser flere afvigelser. Inger Olesdatter noteres som hhv. 63 år og 60 år gl. hos præst og degn. Degnen har mest ret, da den matcher aldersangivelsen ved konfirmationen. Den samme forskel ses, da unge Lars Pedersen begraves. Her skrev præsten 53 år, mens degnen noterede alderen til 50 år.

Det skal nævnes her, at Hmd. Søren Nielsens hustru Anne Christensdatter oplyses at være gudmoder ved en dåb 22/4. Imidlertid var de kun blev trolovet den 6/4 og blev først viet den 13/5. Meningen er dog god nok, og det regnes derfor ikke som en fejl.

Sognepræsten glemte at skrive dåben af sin egen søn den 8/7 ind i kirkebogen.

Samme dag bliver Ole Michelsens datter døbt og blandt fadderne noterer præsten Gmd. Ole Pedersens datter Karen Andersdatter. Efternavnet afslører straks, at der er tale om en form for fejl, og man kunne måske tro, at hun rettelig hed Olesdatter. Hun er imidlertid en steddatter til Ole.

Den 2. Juledag 26/12 blev gmd. Hans Pedersens søn døbt, men degnen fik ved en fejl noteret 26. Febr. Årsagen var, at han havde tillagt sig en vane med kun at skrive datoer i hver måned. Da han nåede til marts, ses det tydeligt, at han med ny blæk har tilføjet "Februar" til denne dåb, men da der ikke havde været afholdt nogle dåbshandlinger i lang tid forinden, havde han i mellemtiden glemt, at der var tale om december.

Den 15/4 blev Gmd. Niels Nielsens hustru Bodel begravet, og præsten kommer ved en fejl til at notere hendes efternavn som Nielsdatter, mens degnen korrekt har Pedersdatter. Fejlen kan være sket hos præsten under påvirkning af, at Niels Nielsens næste kone hed Bodel Nielsdatter, da præsten tydeligvis ved senere gennemgang har skrevet Nielsdatter henover Pedersdatter.

Den 22/5 og 27/5 begraves to personer med samme navn Niels Larsen lige efter hinanden hhv. Lars Jensens søn Niels og snedker Niels Larsen på 77 år. Drengen er imidlertid ikke kommet med i præstens kirkebog, hvilket må tilskrives navnesammenfaldet to gange efter hinanden.

1788

Ovenstående undladelse førte til endnu et par fejl året efter, idet parret Lars Jensen og Karen Jørgensdatter fik endnu en søn, der blev opkaldt Niels Larsen efter den afdøde bror året før. Overraskende nok får hverken præst eller degn indført fødsel eller dåb af denne dreng, men begge er enige om at han blev begravet 1/5 og samtidig tilføjer præsten, at han var 1 år gammel, hvilket må skyldes ovenstående forglemmelse året før.

Dåben af møller Niels Sørensens datter 1/7 er ikke nævnt i degnens eksemplar, hvilket nok skyldes, at hun bliver født 30/6, døbes 1/7 og døde dagen efter den 2/7, så degnen har kun fået hende noteret under døde/begravede.

Den 3/8 blev Hans Sørensens søn Ole i Yderby døbt, men præsten kom til at skrive, at alle fadderne var fra Overby, selvom de hver og en kom fra Yderby.

Ved begravelsen af Henrik Jensen noterede præsten hans alder som 85 år, mens degnen havde 80 år. Både Oeder 1771 og FT 1787 er enige med præstens aldersangivelse.

To begravelser er gledet ud af degnens eksemplar. Det gælder Niels Sørensens datter Maren 6/7 og Jeppe Madsens søn Lars 19/10.

1789

Blandt konfirmanderne finder vi Inger Kirstine Rasmusdatter; degnen fik dog ikke fornavnet med, da han indskrev hende.

Dette år var der flere mangler i degnens optegnelser af begravelser. Unge Hans Pedersens søn Lars 17/5; møller Lars Olsens datter Bodel 23/8 og husmand Hans Nielsen 15/11 mangler således i degnens eksemplar.

1790

Den sidste dåb dette år fandt sted i oktober. Degnen skrev 20/10, men glemmer at der var tale om Dom. 20. p. trin. - som var 17/10.

1791

Ved begravelsen af Maren Olesdatter i november skrev præsten 6/11 og tilføjede den latinske søndagsbetegnelse Omnium Sanctorum. Det må derfor være en fejl, når degnen senere noterede et 3-tal over "Nov.".

Ved den næste indførelse noterede degnen alderen på afdøde Peder Hansen som 30 år, mens præsten korrekt bemærkede 26 år, da han var født i 1765.

1792

Begravelsen af Gmd. Michel Nielsens datter Karen den 29/4 mangler i degnens eksemplar.

Der var lidt uenighed om alderen på Gmd. Michel Mortensen, da han blev begravet 17/5 – hhv. 67 år og 64 år og 9 mnd. gl. Umiddelbart lyder degnens alder jo meget præcist og dermed troværdigt, men øvrige kilder kan ikke med sikkerhed afgøre hans alder, og den er derfor ikke indført som en fejl i skemaet.

Overraskende nok mangler årets sidste fire begravelser i degnens eksemplar. Det er uklart, hvornår den nye degn tog over efter Voigt, som først døde i 1798. Nogle kilder har Gottschalk som ny degn i 1793, mens en anden bemærker, at han først blev konstitueret degn i 1796.

1793

Uoverensstemmelserne særligt ved begravelserne fortsatte i 1793. Den 6/1 blev enken Karen Nielsdatter begravet. Præsten noterede hendes alder til 83 år, mens degnen skrev 76 år. Både Oeder 1771 og FT 1787 støtter præstens angivelse.

Aldersangivelsen for afdøde Lars Michelsen den 27/1 blev oplyst at være hhv. 60 og 56 år. Han var døbt i januar 1732, og præsten ramte derfor rigtigt.

Begravelsen af Gmd. Jens Larsens søn Ole den 27/2 mangler i degnens bog. Det samme gælder Ursule Michelsdatter den 14/5.

Hmd. Michel Jensen var 41 år som præsten skrev, mens degnen noterede 46 år.

Den næste afvigelse hører til de mindre, men skal dog nævnes. Gmd. Hans Pedersens datter Maren var 11 måneder gammel ved begravelsen, men degnen skrev kun ½ år.

En ny degn tog over i september og en af de første af hans indførsler under begravelser rummede en forkert aldersangivelse på Karen Sørensdatter (68 år), mens præstens note om 74 år passer med øvrige kilder.

Præsten glemte efternavnet på en "Niels", da han opremsede fadderne ved en dåb 24/11.

Ved trolovelsen 20/12 mellem Michel Olsen og Karen Larsdatter bemærker præsten, at Rigtighed for Skiftet efter hans afdøde kone Kirsten Pedersdatter blev fremvist, men hans første kone hed Kirsten Nielsdatter. Hun døde 3 år forinden og var datter af Niels Pedersen, og det er nok derfor, at fejlen omkring efternavnet sniger sig ind.

1794

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at afdøde Anders Hansens alder, som af præsten oplyses at være 87 år, mens degnen har 82 år, ikke lader sig afgøre med sikkerhed, da forskellige kilder igennem årene peger på et fødeår 1707-1713. Det er derfor ikke noteret i skemaet ovenover som en fejl.

1795

Begravelsen af Peder Christensens enke Sidse Nielsdatter den 7/6 er ikke nævnt i degnens eksemplar.

1797

Ved en dåb 12/2 noterede præsten, at forældrene var Bodel Sørensdatter og Otte Hansen husmand af Saadøjehuset. Imidlertid var det Bodel Jacobsdatter, som siden 1786 havde boet alene som enke i dette hus, mens Otte og Bodel var bosat i Hvidelykkehuset. Da man sidst i 1700-tallet begyndte at skrive navne ind på huse og gårde, er disse tilføjelser vigtige for identifikation af familierne, og det noteres derfor her som en by-fejl (da der ikke er en kolonne for netop gård- og husnavne).

Vielsen mellem Anders Poulsen og Anne Nielsdatter fandt sted Dom. Invocavit, som præsten bemærker er 5/3. Degnen kom dog til at skrive 5. maj.

1798

Både den 24/6 og 1/7 undlader præsten at nævne Anne Kirstines efternavn (Nielsdatter), da faddere bliver opremset. Han har åbenbart ment at de to fornavne var tilstrækkelige til at identificere hende, men det regnes som mangler.

Den 11/11 lavede præsten to fingerfejl. Dels rettede han datoen fra 11te til 12/11, selvom søndag 11/11 må være rigtig (som også degnen noterer), men en misforstået rettelse regnes ikke som en decideret fejl i denne oversigt.

Blandt fadderne ses "Anne Larsens gårdkone fra Yderby" og det er på flere måder en underlig beskrivelse; dels da gårdmandskonerne normalt altid blev kaldt ved gårdmandens navn fulgt af kone eller hustru og dels da efternavnet ikke passer med et kvindenavn. Det er ikke muligt at indkredse nærmere, hvad han har ment og selvom der nok er tale om en form for fejl, så kan den ikke indpasses i skemaet ovenfor.

1799

Den 24/2 noteres en Kirsten Jensdatter blandt fadderne ved en dåb. Der kendes ingen ved dette navn i sognet på dette tidspunkt, og der er formentlig tale om Karen Jensdatter fra Yderby. Imidlertid kan det ikke helt udelukkes, at en Kirsten er dukket op fra et andet sogn som tjenestepige og forsvundet igen inden FT1801, så i dette tilfælde indføres det ikke i skemaet som en fejl.

Søndag den 5/5 blev der døbt to børn. Præsten skrev 6/5, mens degnen korrekt havde 5/5.

Ved en dåb 15/9 laver præsten to fejl ifm. opremsningen af faddere; dels skrev han Sidse Sørensens datter, hvilket kan få en til at tvivle på, om der skulle have stået Sidse XX Sørensens datter eller om det er fornavnet, der er forkert. Der findes ingen Sidse datter af en Sørensen på den tid, så det korrekte navn er Sidse Sørensdatter.

Ved samme dåb noterer han husmand Lucie Olesdatter, men glemmer helt at tilføje husmand Ole Nielsens datter.

Både hjemmedåb og begravelsen af sognefogedens 16 dage gamle pige Karen Pedersdatter fra Sandagergård, Overby er kun nævnt i degnens eksemplar.

Umiddelbart efter indføres en begravelse 23/7 hos præsten af Gmd. Hans Sørensens kone, mens degnen noterer datoen som 16/7. Det kan ikke afgøres, hvem af dem der har ret, men en mulig forklaring kan eventuelt være, at degnen førte dødsdatoen ind, mens præsten havde fat i begravelsesdatoen!?

1800

I listen af konfirmander ses der fire afvigelser, idet præsten dels skrev at Bodel var af Svinninge og dels, at faderens navn var Henning Pedersen. Degnens indførsel nævnte Højby sogn og at faderens navn var Hemming Pedersen. Da hun ikke er fundet døbt i nogen af de to sogne, kan det ikke afgøres hvem af dem, der havde ret, og det er derfor ikke indført i skemaet ovenfor. Den tredje afvigelse er navnet på en pige fra Lumsås, som præsten kalder Mette, mens degnen kalder hendes Marthe. Hun blev døbt Marthe 3/7-1785 i Højby kirke. Endelig er der Anne Jeppesdatter, hvor præsten skrev faderens navn som Jacob Madsen, men degnen har korrekt anført: "Anne Jeppesd: H: Lars Hansens Stifd: tj: And: Lars: i Ovb:" (dvs. Husmand Lars Hansens steddatter tjenende hos Andreas Larsen i Overby). Der findes i øvrigt ingen Jacob Madsen i sognet. Fejlen er indføjet i skemaet som en fornavnsfejl.

1801

Da gårdmand Rasmus Madsen blev begravet 18/1 i en alder af 58 år, fik degnen fejlagtigt noteret, at han var ungkarl, selvom han havde været gift to gange tidligere. Han må have tænkt på navnebroderen, der på det tidspunkt var 17 år gl.

Den 25/1 begraves gl. Lars Michelsen Bache og alderen noteres som hhv. 73 år og 68 år. Da der er mange navnebrødre i sognet og tilnavnet Bache ikke alene kan identificere ham, er der usikkerhed omkring, hvornår den Lars Michelsen, der døde dette år blev født. Derfor er det ikke indført som en fejl i skemaet ovenover.

Ved en dåb 12/7 skrev præsten, at gudmoderen var "Ane Petersd: Præstens Kone", men det er ret besynderligt, da navnet på hans egen kone var Maria Lunn. Måske er forklaringen, at hun har hjulpet præstens kone i huset, men at dette gled ud? Fejlen er noteret som en navnefejl.

Den 31/5 begraves tidligere møller Søren Nielsen. Degnen har indplaceret ham korrekt imellem begravelser den 8/2 og 26/7, men han kom til at lave en fingerfejl, da han indskrev datoen som 31. december. En tilsvarende fingerfejl laver han ved begravelsen af Ole Michelsen 6/9 (som præsten skriver), der efter flere tidligere begravelser i august ved en fejl blev noteret som 6/8. Til gengæld er degnen den eneste, der nævner begravelsen samme dag af et fundet mandslig ved stranden og også et andet opskyllet lig senere på året.

Sidse Olesdatter blev begravet 25/8 og degnen bemærkede, at hun var Gmd. Mads Lars Michelsens kone, mens præsten fik skrevet Mads Ibsen.

Den efterfølgende trolovelse/vielse hhv. 14/9 og 8/11 indeholder samme besynderlige afvig-else. Degnen noterer brudgommens navn som gl. Mads Larsen Michelsen, hvilket også er korrekt (han var søn af en Lars Michelsen), men præsten indleder sin note om trolovelsen med at skrive navnet som Mads Ibsen og fortsætter med dette navn under tilføjelsen af vielses-datoen. Imidlertid tilføjede han en parentes lige efter navnet og skrev der gl. Mads Larsen! Der er ingen oplagt forklaring på, hvorfor han på den måde skriver to forskellige navne på gommen i samme sætning!?

Tabel 1. Oversigt over antal forskelle mellem præstens og degnens optegnelser i Odden sogns kirkebøger. I perioder var der tilsyneladende to personer, der på samme tid virkede som degn. Det kan ikke altid afgøres, hvem af dem der i så fald har ført degnens eksemplar medmindre håndskrift eller opbygning af tekstens oplysninger (fx. understregning af navne eller anden systematik) tydeligvis afviger fra den ene dato til den næste.

Afvigelser vedrørende navne dækker alene over grundlæggende forskelle ved selve fornavnet eller efternavnet - ikke diverse stavemåder af det samme navn. I tilfældet med aldersangiv­elser, skal forskellen være relativt stor, førend den bogføres i skemaet ovenfor. Det skal i den forbind-else understreges, at det først er fra 1780, at degnen tilføjer alderen og at vi dermed kan fore-tage sammenligninger mellem aldersangivelser.

Bemærk at de kirkelige handlinger starter senere i degnens eksemplar: dåb fra 1744, vielser 1742 og begravelser 1734.

Del siden