Forord

Jeg har altid holdt af at køre rundt i Odsherred, men særligt når turen gik til Sjællands Odde, har jeg nydt de fantastiske landskaber. Jeg har af og til tænkt på, hvordan omgivel­serne og familierne i om­rådet har ændret sig, samt hvordan livet har formet sig igennem århundrederne. Disse spørgsmål har jeg efterhånden mange gode svar på, og det er den­ne viden, som jeg ønsker at dele med såvel slægts­forskere og historikere samt sogn­ets tidligere og nuværende beboere.

Min interesse for Odden sogns ældste historie opstod i kølvandet på flere års slægtsforsk­ning om­kring mine aners familier i Odsherred. Det viste sig, at mange af slægtsgrenene havde forbindelser til denne yderste nordvestvendte spids på Sjælland. Fra perioden før 1801 har jeg således i skriven­de stund kortlagt hele 88 odboere blandt egne aner fordelt på en snes forskellige linier.

Arbejdet med at tyde sognets kirkebog gjorde det klart, at der til tider optrådte mange nav­ne-brødre og -søstre i sognet, så jeg fandt det nødvendigt at begynde at opstille en data­base med alle de Odbo­ere, som jeg stødte på, for om muligt at finde måder at skelne mel­lem dem. De skiftende præster og degne i 1700-tallet havde for vane at tilføje titler og byer eller eventuelle tilnavne for at skelne mellem sognebørnenes enslydende navne. Lad mig blot nævne disse eksempler på rekorder: 19 for­skellige Niels Larsen, 16 der hed Lars Michelsen, 19 kaldet Anne Nielsdatter og 17 forskellige Bodel Larsdatter. Enkelte af disse overlapper dog ikke hinanden i deres livsforløb eller måske skete det kun med få år, men det viser, at en kort­lægning med alle tænkelige kilder var nødvendig for at få styr på sogn­ets mange beboere.

Grænsen for slægtsforskningen er sat ved året 1801 af to grunde. Dels for at begrænse emnet, og dels da der fandt en folketælling sted dette år, som på naturlig vis danner overgang mellem sogn­ets ældste og nyere hi­storie. De fleste vil endvidere relativt nemt kunne kortlægge deres families rødder tilbage til starten af 1800-tallet, hvorefter det så småt begynder at blive vanskeligere.

Jeg har valgt at opbygge oplysningerne dels som en samling af anekdoter og dels som en samling af faktu­elle oplysninger. Dermed henvender hjemmesiden sig både til den brede kreds af læsere, som blot finder fortid­en interessant og gerne vil underholdes med sjove historier, og dels til en mere snæver kreds af personer, som studerer oplysningerne af faglig nysgerrighed. Hvis læseren selv har gamle aner og familie i Odden eller et af nabosognene, vil man sandsyn­ligvis kunne glædes over at finde oplys­ninger om disse. Mit håb er – når sidste side er læst – at alle for deres indre blik vil have dannet sig et levende indtryk af de gamle Odboere og ca. 500 års spændende historie i netop dette sogn. Skulle hjemmesiden des­uden finde anvendelse som opslagsværk fremover, er et andet af mine ønsker blevet op­fyldt.

Morten Møller Hansen

Frederiksberg, januar 2018

 

Del siden